רשי, תהלים פרק קמהפרק קמה, ד

דור לדור ישבח מעשיך.
וגם אני הדר כבוד הודך אשיחה.

פרק קמה, ו

ועזוז נוראותיך יאמרו.
וגם אני גדולתך אספרנה.

פרק קמה, ז

זכר רב טובך יביעו.
דור לדור.

פרק קמה, יא
גבורתך ידברו זה לזה לאמר טוב לנו להודיע לבני האדם גבורותיו וכבוד הדר מלכותו של הקב"ה (מצאתי)

פרק קמה, יד
סומך נו"ן חסרה מאלפ"א בית"א לפי שראה דוד בה מפלה קשה נפלה ולא תוסיף קום בתולת ישראל (עמוס ו') וחזר וסמכה ברוח הקודש סומך ה' לכל הנופלים.

פרק קמה, טז

ומשביע לכל חי רצון.
כדי פרנסתו הוא משביע את טובו ואת רצונו ואת ברכתו. רצון. אפיימנ"ט בלע"ז.

פרק קמה, כא

תהלת ה' ידבר פי.
וגם כל בשר יברך את שם קדשו לעולם ועד.

הפרק הבא    הפרק הקודם