ילקוט שמעוני, תהלים פרק קמו


המשך סימן תתפח
הללויה הללי נפשי וגו' -
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלהיו.
ולמה יעקב?
דכתיב: וירא יעקב כי יש שבר במצרים.

רבי אבהו בש"ר אלעזר:
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על ה' אלהיו עושה שמים וארץ.
וכי מה ענין זה לזה?
אלא בשר ודם יש לו פטרון שליט באפרכיא זו ואינו שליט באפרכיא אחרת, אפילו תאמר קוזמוקטור שליט ביבשה, שמא תאמר שליט בים?
אבל הקב"ה שליט בים וביבשה, מציל מן הים מציל מן היבשה, מציל מן המים מציל מן האש, מציל מן החרב מציל מבור אריות, הדא הוא דכתיב: עושה שמים וארץ את הים ואת כל אשר בם.

עושה משפט לעשוקים -
אלו ישראל, דכתיב: עשוקים בני ישראל.

נותן לחם לרעבים -
אלו ישראל, דכתיב: ויענך וירעיבך.

ה' מתיר אסורים -
מה שאסרתי לכם התרתי לכם:
אסרתי לכם חלב בהמה,
התרתי
לכם בחיה.

אסרתי לכם גיד הנשה בחיה,
התרתי
לכם בעוף.

אסרתי לכם שחיטה בעופות,
התרתי לכם שחיטה בדגים.

רב אחא ורב ביזנא בש"ר מאיר:
יותר ממה שאסרתי לכם התרתי לכם:
אסרתי לכם נדה,
התרתי
לכם דם בתולים.

אסרתי לכם אשת איש,
התרתי
לכם את השבויה.

אסרתי לכם אשה ואחותה,
התרתי
לכם לאחר מיתה.

אסרתי לכם אשת אח,
התרתי
לכם את היבמה.

אסרתי לכם לבישת כלאים,
התרתי
לכם סדין בציצית.

אסרתי לכם בשר חזיר,
התרתי
לכם לשון דג ששמו שיבוטא.

אסרתי לכם חלב,
התרתי לכם שומן.

אסרתי לכם את הדם,
התרתי
לכם את הטחול.

אסרתי לכם בשר בחלב,
התרתי
לכם את הכחל.

ר' מנחם ור"ל ור' אחא ור' יוחנן בש"ר נתן:
תחת מה שאסרתי לך התרתי לך,
תחת איסור בהמה - בהמות בהררי אלף טהור.

ה' מתיר אסורים -
אמרו עליו על יוסף הצדיק, שהיתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים, בגדים שהלבישה לו שחרית לא הלבישה לו ערבית, ערבית לא הלבישה לו שחרית, אמרה לו: השמעי לי!
אמר לה: לאו.
הריני משימך בבית האסורים!
אמר לה: ה' מתיר אסורים.
אמרה לו: הריני כופף קומתך.
אמר לה: ה' זוקף כפופים,
אמרה לו: הריני מסמא את עיניך.
אמר לה: ה' פוקח עורים, נתנה לו אלף ככר כסף ולא שמע אליה לשכב אצלה - בעולם הזה, להיות עמה - ליום הדין.

ה' זוקף כפופים -
אמר רבה בר חנינא סבא משמיה דרב:
המתפללכשהוא כורע – כורע בברוך, כשהוא זוקף, זוקף בשם.
מאי טעמא?
משום דכתיב: ה' זוקף כפופים.
מיתיבי: מפני שמי נחת הוא?
מי כתיב בשמי נחת הוא?!

א"ל שמואל לחייא בר רב איידי:
אימא לך מילתא מעלייתאדהוה עביד אבוך, כשהוא כורע כורע בברוך וכשהוא זוקף זוקף בשם.

רב ששת כי כרע כרע כחיזרא, כי זקיף זקיף כחויא.

ה' שומר את גרים -
חביבין הגרים וכו' (כתבו ברמז תנ"ט):

הפרק הבא    הפרק הקודם