רשי, תהלים פרק קמזפרק קמז, א

כי טוב זמרה.
כי טוב לזמר לו.

פרק קמז, ט

לחמה.
מאכלה. לבני עורב. פירשו רבותינו שהוא אכזרי על בניו והקב"ה מרחם עליהם ומזמין להם יתושין מתוך צואתם ונכנסין לתוך פיהם.

פרק קמז, י

לא בגבורת הסוס יחפץ.
הקב"ה. לא בשוקי האיש ירצה. ולא בקלות מרוצת שוקי האיש ירצה.

פרק קמז, יד

חלב חטים.
טוב חטים שמנים.

פרק קמז, טז

כפור.
גליז"א בלע"ז.

פרק קמז, יז

משליך קרחו כפתים.
המים מגלידים ונעשין פתיתין פתיתין, ומדרש אגדה כפתים הכל לפי משא הבריות העני לפי חוסר מלבושיו מיקל עליו. מי יעמוד. שלא יהא צונן בקרתו.

פרק קמז, יח

ישלח דברו וימסם.
לאותם פתים. ישב רוחו. רוח מערבי להשבית הקרח ויזלו מים.

הפרק הבא    הפרק הקודם