ראב"ע תהלים פרק קמט

[קמט, א]
הללויה -
בעבור זאת התפארת שנתן לכם השם לבדכם, שירו לו שיר חדש.

[קמט, ב]
ישמח ישראל בעושיו -
לשון רבים, כדרך: כי בועליך עושיך, כמלת אלהים, וכבר פירשתיה בפרשת בראשית.

[קמט, ג]
יהללו -
שאין לו רצון בכל הארץ, רק בעמו לבדו.

[קמט, ה]
יעלוזו -
בכבוד הזה שיעמדו לנצח.
והטעם: על נשמותם או לעתיד לבא.

וטעם ירננו על משכבותם –
בהתבודדם בלילה.

[קמט, ו]
רוממות -
אמר רבי משה:

כי ישבחו השם בבואם למלחמה.
ור' ישועה אמר:
רוממות אל בגרונם, כמו: חרב פיפיות בידם.
[קמט, ז]
לעשות -
הטעם להשיבם לעבוד השם שכם אחד וזה בימי המשיח.

[קמט, ח]
לאסור -
אחר שהזכיר לעשות נקמה בגוים - הזכיר גם מלכיהם, על דרך: ומלכיהם נהוגים.

[קמט, ט]
לעשות -
יעשו בהם משפט שהיה כתוב לדור אחר להיות הדר הוא לכל חסידיו.הפרק הבא    הפרק הקודם