ראב"ע תהלים פרק טו

[טו, א]
מזמור, ה' מי יגור באהלך -
ביתך.
וכמוהו: איש לאהליך ישראל.

בהר קדשך -
הר המוריה
או הר ציון ,קודם שיודע כי הוא הר המוריה בשכון הארון בציון, בבית שהכין לו דוד, ככתוב בדברי הימים.

[טו, ב]
הולך -
זו תשובת מי יגור באהלך.

תמים -
תאר והמתואר חסר הולך בדרך תמים בענייניו ודבריו.

ופועל צדק -
עם חביריו.

ודובר אמת בלבבו -
והוא כל האדם.

[טו, ג]
לא רגל על לשונו -
כמו וירגל בעבדך.
והטעם: לגלות המסתרים כדרך המרגלים.

לא נשא -
על דרך לא תשא שמע שוא.

ויש אומרים:
לא עשה דבר שיחרפו בו קרוביו.

[טו, ד]
נבזה -
קשור בעיניו גם נמאס.
והטעם: כי עובד השם כל מצוה ששמר וכל טוב שעשה, נבזה ונקל הוא בעיניו, כנגד מה שהוא חייב לעשות לכבוד בוראו, וככה משפט הצדיקים שיבקשו לעלות אל מעלת קדוש ממנו ונכבד. ואמר: יכבד כנגד נבזה.

נשבע להרע -
נפשו כמו לצום, כי יכחיש הבשר.

[טו, ה]
כספו -
אמר: לא לקח כנגד לא נתן וזה הוא לשפוט דין עול.

עושה אלה -
כולל מצות עשה ומצות לא תעשה, כמו לעשות את יום השבת כי הטעם כדרך תיקון, כמו: וימהר לעשות אותו.


הפרק הבא    הפרק הקודם