ילקוט שמעוני, תהלים פרק קנ


המשך סימן תתפט
הללויה הללו אל בקדשו וגו'. כל הנשמה תהלל יה.
אמר מר זוטרא אמר רב:
מנין שמברכין על הריח?
שנאמר: כל הנשמה תהלל יה,
אי זהו דבר שאין הגוף נהנה ממנו והנשמה נהנית ממנו?
הוי אומר: זה הריח.

א"ר ירמיה אמר ר' אלעזר:
מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בשתי אותיות, שנאמר: כל הנשמה תהלל יה (כתוב ברמז פ"א).

אמר ר' חייא בר אבא דמן יפו:
הנשמה שבאדם בכל שעה שהיא עולה ויורדת והיא מבקשת לצאת ממנו.
והיאך היא עומדת בגופו?
אלא הקב"ה כבודו מלא כל העולם, והיא באה לצאת ורואה את יוצרה וחוזרת לאחוריה, לכך כל הנשמה כל זמן שהיא עולה ויורדת תהלל יה על הפלאים שהוא עושה עמנו.

רבי לוי בשם ר' חנינא:
על כל נשימה ונשימה שהוא נושם צריך לקלס להקב"ה, שנאמר: כל הנשמה תהלל יה.
אמרו על דוד המלך: בשעה שסיים ספר תהלים זחה דעתו עליו. אמר לפניו: רבש"ע, כלום יש דבר בעולם שאמר שירה כמותי?
נזדמנה לו צפרדע אחת, אמרה לו: אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירה יותר ממך, ועל כל שירה ושירה שאני אומרת, אני ממשלה עליה שלשת אלפים משל, שנאמר: וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף.

סימן תתצ
חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדותיך.
אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע, בכל יום ויום הייתי מחשב ואומר: למקום פלוני אני הולך, לבית דירת פלוני אני הולך, והיו רגלי מביאות אותי לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, שנאמר: ואשיבה רגלי אל עדותיך.

ר' חנינא בשם ר' אחא אמר:
חשבתי מתן שכרן של מצות והפסדן של עבירות ואשיבה רגלי אל עדותיך.

ר' מנחם חתניה דר' אליעזר בר חנינא אמר:
חשבתי מה שכתבת לנו בתורה: אם בחקתי תלכו מה כתיב תמן?
ונתתי שלום בארץ,
ואם לא תשמעו לי
מה כתיב תמן?
ויספתי ליסרה אתכם.

ר' אבא בריה דר' חייא בר אבא בשם רבי חייא אמר:
חשבתי ברכות מאל"ף ועד תי"ו וחשבתי קללות מוא"ו ועד ה"א ולא עוד, אלא שהן הפוכות, הא כיצד?
אם זכיתם אני הופך לכם הקללות לברכות.
אימתי? כשתקיימו את התורה אם בחקתי תלכו:

הפרק הבא    הפרק הקודם