רשי, תהלים פרק כפרק כ, ב

יענך ה' ביום צרה.
המזמור הזה על שם שהיה שולח את יואב ואת כל ישראל למלחמה והוא היה עומד בירושלם ומתפלל עליהן כענין שנאמר: (שמו"ב י"ח) טוב כי תהיה לנו מעיר לעזור. ואמרו רבותינו אילמלא דוד לא עשה יואב מלחמה. שם אלהי יעקב. שהבטיחו בלכתו לחרן ושמר הבטחתו לכך נאמר אלהי יעקב.

פרק כ, ג

מקדש.
מהיכל קדשו שהוא שוכן שם.

פרק כ, ד

מנחותיך ועולתך.
הם התפלות שאתם מתפללים במלחמה. ידשנה סלה. לשון שומן כמו (דברים ל"א) ואכל ושבע ודשן כלומר יקבלם ברצון כעולות מחים.

פרק כ, ו

נרננה בישועתך.
כשיושיע אותך הקב"ה נרננה כולנו להקב"ה ובשמו נדגול נתאסף ונעשה חיל.

פרק כ, ז

עתה ידעתי.
זו היא הרננה שנרנן עתה בתשועה זו שבאה ליואב ולישראל, ידעתי שחפץ המקום בי וענני משמי קדשו כי תשועתם היא תשועתי.

פרק כ, ח

אלה ברכב.
יש מן האומות שבוטחים ברכב ברזל שלהם ויש שבוטחים בסוסיהם אבל אנחנו בשם ה' נזכיר כי לו הישועה, נזכיר לשון הקטרה ותפלה כמו (ישעיה סו) מזכיר לבונה את אזכרתה (ויקרא א') ולפיכך המה יכרעו ויפולו.

פרק כ, ט

ואנחנו קמנו ונתעודד.
נתגבר עליהם כמו (לקמן קמז) מעודד ענוים לשון עוז.

הפרק הבא    הפרק הקודם