רשי, תהלים פרק כגפרק כג, א

מזמור לדוד.
אמרו רבותינו כל מקום שנאמר: מזמור לדוד מנגן ואח"כ שורה עליו שכינה מזמור להביא רוח הקודש לדוד, וכל שנאמר: בו לדוד מזמור שרתה עליו שכינה ואח"כ אמר שירה. ה' רועי. במדבר הזה שאני הולך בו בטוח אני שלא אחסר כלום.

פרק כג, ב

בנאות דשא.
בנוה דשאין לפי שהתחיל לדמות מזונותיו למרעה בהמה שאמר ה' רועי נופל על הלשון של ה' רועי נאות דשא, ומזמור זה אמר דוד ביער חרת, למה נקרא שמו יער חרת, שהיה מנוגב כחרס והרטיבו הקב"ה מטוב של העולם הבא (מדרש תהלים).

פרק כג, ג

נפשי ישובב.
רוחי שהופג בצרות ובמנוסה ישובב לקדמותו. במעגלי צדק. בדרכי מישור שלא אפול ביד אויבי.

פרק כג, ד

בגיא צלמות.
בארץ חושך ועל מדבר זיף אמר, כל צלמות לשון חושך פירשו דונש בן לברט. שבטך ומשענתך. יסורים שבאו עלי ומשען שאני בטוח על חסדך שניהם ינחמוני, שיהיו לי לסלוח עון ובטוח אני שתערוך לפני שלחן היא המלכות.

פרק כג, ה

דשנת בשמן ראשי.
כבר נמשחתי על פיך למלך. כוסי רויה. לשון שובע.

הפרק הבא    הפרק הקודם