רשי, תהלים פרק כהפרק כה, א

נפשי אשא.
אכוון לבי.

פרק כה, ג

הבוגדים ריקם.
הגזלנים החמסנים המושיבים את העניים ריקם מנכסיהם כמו (לעיל ז') ואחלצה צוררי ריקם.

פרק כה, ה

הדריכני.
אדרונימו"י בלע"ז. אותך קויתי כל היום. הוא העוה"ז שהוא יום לעכו"ם ולילה לישראל.

פרק כה, ו

כי מעולם המה.
מימות אדם הראשון שאמרת לו ביום אכלך ממנו מות תמות (בראשית ב'), ונתת לו יום משלך שהוא אלף שנים.

פרק כה, ז

כחסדך זכר לי.
הראוי לחסדך זכור לי אלו מעשים טובים שבידי.

פרק כה, ח

טוב וישר ה'.
וחפץ להצדיק בריותיו. על כן יורה חטאים בדרך. תשובה. דבר אחר: יורה חטאים הרוצחים שנאמר: תכין לך הדרך וגו' (דברים י"ט), מקלט מקלט היה כתוב על פרשת דרכים כו' כדאיתא במכות.

פרק כה, יא

למען שמך.
הרב סלח לעוני. כי רב הוא. כי נאה לרב לסלוח עון רב.

פרק כה, יב

מי זה האיש ירא ה'.
הקב"ה יורנו בדרך שהוא יבחר הוא דרך הטוב.

פרק כה, יג

נפשו בטוב תלין.
כשילין בקבר תלין בטובה נפשו.

פרק כה, טז

כי יחיד ועני אני.
ועון רבים תלוי בי ולנגדן אני יחיד לפיכך פנה אלי וחנני כי תפלתי צריכה לתשועת כל ישראל.

פרק כה, יח

ראה עניי ועמלי.
ועל ידיהם שא לכל חטאתי.

פרק כה, יט

ושנאת חמס.
שלא כדין.

פרק כה, כא

יצרוני.
ישמרוני.

הפרק הבא    הפרק הקודם