רשי, תהלים פרק כופרק כו, א

שפטני ה'.
ובמקום אחר הוא אומר אל תבא במשפט וגו' (לקמן קמ"ו) אמר דוד כשאתה דן את הרשעים שפטני כי לפי הרשעים אני צדיק וכשאתה דן את הצדיקים אל תביאני במשפט.

פרק כו, ד

ועם נעלמים.
הנכנסין בסתר לעשות במחשך מעשיהם. לא אבוא. איני רגיל לבוא וליכנס במקהלם.

פרק כו, ו

בנקיון.
שאין גזל במצות שאני מקיים לולב הגזול פסול.

פרק כו, ז

לשמע.
כמו להשמיע. כל נפלאותיך. זה הלל שיש בו לשעבר ויש בו לגוג ומגוג ויש בו לימות המשיח ויש בו לעתיד לבא.

פרק כו, י

זמה.
כל זמה שבמקרא לשון מחשבה יש לטובה ויש לרעה.

פרק כו, יב

רגלי עמדה במישור.
בדרך ישרה.

הפרק הבא    הפרק הקודם