רשי, תהלים פרק כזפרק כז, ג

בזאת אני בוטח.
במה שאמר למעלה ה' מעוז חיי.

פרק כז, ד

ולבקר בהיכלו.
ליראות שם בכל בקר ובקר כך פירשו דונש, ומנחם חברו עם לא יבקר בין טוב לרע (ויקרא כ"ו) , אבל דונש פתר לשון בוקר.

פרק כז, ה

כי יצפנני בסכה.
בטוח אני שיצפנני בבית מקדשו ושנינו בסדר עולם שהמקרא הזה נאמר על יואש בן אחזיה שהסתירתו יהושבע אחותו בעליית בית קדשי הקדשים, כענין שנאמר: (מלכים ב י"א) ויהי אתה בית ה' מתחבא שש שנים. בצור ירוממני. העמיד על סלע רגלי.

פרק כז, ו

זבחי תרועה.
זבחים שאומר עליהם שיר.

פרק כז, ח

לך אמר לבי בקשו פני.
בשבילך בשליחותיך אומר (לי) לבי בקשו כלכם ישראל את פני ואני שומע לו, את פניך ה' אבקש. לך. כמו (איוב ל"ג) הן אני כפיך לאל, במקומו, אם לאל תריבון (שם י"ג) , במקומו, אף כאן לך אמר לבי במקומך בא אלי לבי לומר כן.

פרק כז, ט

אל תט.
אל תכריע כמו ויט שמים (לעיל י"ח).

פרק כז, י

כי אבי ואמי עזבוני.
בשעת תשמיש להנאתן נתכוונו, כיון שגמרו הנאתן זה הופך פניו אילך וזה הופך פניו אילך. וה' יאספני. הקב"ה שומר את הטיפה וצר את העובר.

פרק כז, יב

בנפש צרי.
בתאות שונאי להיות תאותם מתקיימת עלי. ויפח חמס. דוברי רעה לשון אחר לשון מוקש (סא"א).

פרק כז, יג

לולא האמנתי וגו'.
אם לא שהאמנתי בהקב"ה כבר קמו בי אותם עדי שקר וכלוני, לולא נקוד עליו למדרש שדרשו רבותינו, יודע אני שאתה נותן שכר לצדיקים לעולם הבא אבל איני יודע אם יש לי חלק עמהם אם לאו.

פרק כז, יד

וקוה אל ה'.
ואם לא תתקבל תפלתך חזור וקוה.

הפרק הבא    הפרק הקודם