ראב"ע תהלים פרק כח

[כח, א]
לדוד אליך ה' אקרא -
זה המזמור חברו דוד או אחד מהמשוררים עליו.
אמר: צורי לנגד יורדי בור.

ומלת תחרש - מגזרת דומיה ואמרו: אל תחרש על רעך רעה להפריש בינות הטעמים, כי השרש הוא אחד.

[כח, ב]
שמע, בנשאי -
אל מקום הארון יקראו דביר.

[כח, ג]
אל -
תסבב סבות שאתערב עם רשעים ואמשך עמהם.

[כח, ד]
תן, כפעלם -
כנגד פועלי און.

[כח, ה]
כי -
פעולות השם כנגד פעלם.

ואל מעשה ידיו -
כנגד כמעשה ידיהם והטעם אילו היו מבינים פעולות השם לא היו פועלי און, כי ידעו כי השם יהרסם.

ויש אומרים:
שזאת תפלה או דרך נבואה וטעם ולא יבנם שיפלו ולא יקומו עוד.

[כח, ו]
ברוך -
בדרך נבואה, כי נשמע תפלתי והוא שמע קול תחנוני על דרך ותבוא אליך תפלתי.

[כח, ז]
ה' -
לפי דעתי:
בו בטחתי לבדו ועזרוני רבים, כי הוא צוה להם.

ומשירי -
כמו בשירי הפך והנותר בבשר ובלחם.

ואמר רבי משה הכהן:
יותר מזה השיר אהודנו.
[כח, ח]
ה' עוז -
טעם למו, לעוזרי, כי השם הוא עוז לעוזרים ומעוז לנעזר והוא משיחו דוד.

ור' משה אמר:
כי עוז למו כמו לו וכמוהו נגע למו.
ואיננו נכון, כי למו שב אל עבד ה' ולעמו.

[כח, ט]
הושיעה -
בעבור שהזכיר כי השם היה עוזו ויעלוז לבו, התפלל שירעה את ישראל, על כן: הושיעה וברך להוסיף השם עליהם וישמרם כמו הרועה, על כן: ורעם ונשאם, כלומר שיושבים במקום גבוה שלא תוכלנה החיות להזיקם.

ורבי משה אמר:
כי ונשאם שיתן להם צרכם כדרך ינשאוהו אנשי מקומו.הפרק הבא    הפרק הקודם