רשי, תהלים פרק כח
פרק כח, ג

אל תמשכני.
אל תרגילני עם רשעים אטרייר"ש מו"י בלע"ז.

פרק כח, ז

ומשירי אהודנו.
ומה היא ההודיה

פרק כח, ח
ה' עוז למו
לאותן התלוין בו בעת שמעוז ישועות משיחו הוא.

פרק כח, ט

ורעם.
לשון מרעה.

הפרק הבא    הפרק הקודם