ילקוט שמעוני, תהלים פרק כח


סימן תשח
לדוד אליך ה' אקרא -
זה שאמר הכתוב: חלקי ה' אמרה נפשי.
ישראל אומרים: אין חלקנו אלא הקב"ה, שנאמר: חלקי ה' אמרה נפשי.
והקב"ה אומר: אין חלקי אלא ישראל, שנאמר: כי חלק ה' עמו.
לפיכך כשמתפללים הוא עונה להם מיד, שנאמר: אליך ה' אקרא.

דבר אחר:
אליך ה' אלקרא -
זה שאמר הכתוב: בעלונו אדונים זולתך לבד בך נזכיר שמך, עד שלא יחדת שמך עלינו ולא עשית לנו נסים כבר קדשנו שמך.
נבוכדנצר הרשע גזר עלינו שנעבוד עבודת אלילים שנשתחוה לצלם, והשלכנו נפשנו למות על קדושת שמך:

כי לא יבינו אל פעולות ה' -
חזקיה אמר: אלו תקופות.

ר' יהושע בן לוי אמר:
אלו אגדות.

ורבנן אמרין:
זו קריאת שמע, שהן קורין יוצר אור.

ואל מעשה ידיו -
כמו שאמר: ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים, יהרסם בעוה"ז, ולא יבנם לעוה"ב.

ה' עוזי ומגני -
אמר ר' סימון:
משל למלך שהיה לו מנה אחת תבעה אוהבו.
א"ל: אינה שלך הטריח עליו ונתנה לו.
כך ישראל אמרו לפני הקב"ה בים: עזי וזמרת יה והיו מבקשים מן הקב"ה ליתן להם את התורה.
אמר להם: אינה שלכם של עליונים היא, כיון שהטריחו עליו נתנה להם, שנאמר: ה' עוז לעמו יתן.

אמר ר' יודן:
אמרו ישראל חייבין אנו ליתן לו משירי הודיות שנתן לנו התורה, שנאמר: ומשירי אהודנו:

הפרק הבא    הפרק הקודם