רשי, תהלים פרק כטפרק כט, א

הבו לה'.
הכינו לה' והכינו לו אתם בני אילי הארץ מכאן שאומרים אבות, ומנחם חבר הבו לשון נתינה, אלים שרים (סא"א). הבו לה' כבוד ועוז. מכאן שאומרים גבורות.

פרק כט, ב

כבוד שמו.
זו קדושת השם ויש במזמור זה שמנה עשרה אזכרות וכנגדן תקנו י"ח ברכות.

פרק כט, ג

קול ה' על המים.
על ים סוף ירעם משמים ה' וגו' (לעיל י"ח). הרעים. טורמינטאו"ש בלע"ז.

פרק כט, ד

קול ה' בכח.
בשעת מתן תורה צמצם את קולו לפי כחן של ישראל, שנאמר: והאלהים יעננו בקול (שמות י"ט) בקולו של משה.

פרק כט, ה

קול ה' שובר ארזים.
מלכי האומות כענין שנאמר: (שמו"א ז') וירעם ה' בקול גדול על פלשתים וגו', כי מקול ה' יחת אשור (ישעיה ל) ובשעת מתן תורה כי מי כל בשר וגומר ויחי (דברים ד') אתה שמעת וחיית ואומות העולם שומעים ומתים.

פרק כט, ו

וירקידם כמו עגל.
את הארזים ואת ההרים שבאו לשמוע מתן תורה. לבנון ושריון. שמות ההרים.

פרק כט, ז

חוצב להבות אש.
עיילנ"ט בלע"ז, ורבותינו פירשו שהיה הדבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקק על הלוחות כתבניתם.

פרק כט, ח

יחיל מדבר.
לשון חיל כיולדה (ירמיה ו'). יחיל ה' מדבר קדש. הוא מדבר סיני כמו שאמרו רבותינו במסכת שבת ה' שמות נקראו לו מדבר סיני מדבר צין מדבר קדש מדבר קדמות מדבר פארן, מדבר קדש שנתקדשו ישראל עליו.

פרק כט, ט

קול ה' יחולל אילות.
יפחיד ויחיל לעתיד את הרשעים שה' עומדות עכשיו בחוזק כאילות, כענין שנאמר: (לעיל יח) משוה רגלי כאילות. א"ר פנחס כאילים אין כתיב כאן אלא כאילות כנקבות שרגלי הנקיבות עומדות יותר מן הזכרים, לשון אחר: יחולל קריא"ה בלע"ז, כמו לפני גבעות חוללתי (משלי ח') (סא"א). ויחשוף יערות. כמו מחשוף הלבן (בראשית ל) יקלף עצי היער כלומר יפשוט מכבודם האומות המשולים לעצי היער אשר כגובה ארזים גובהו. ובהיכלו. שיבנה כולו אומר כבוד, הכל יקלסוהו שם ויאמרו

פרק כט, י
ה' למבול ישב
בגדולתו יחידי וגם עתה וישב ה' לבדו מלך לעולם, והאלילים כליל יחלוף, אבל לעמו יתן עוז וברכת שלום, ורבותינו דרשוהו במתן תורה שנתפחדו ונתבהלו האומות ובאו להם אצל בלעם ואמרו לו מה קול ההמון ששמענו, שמא מבול הוא בא להביא לעולם אמר להם כבר נשבע שלא יביא מבול אלא קול ההמון ששמעתם, הקב"ה נותן תורה לעמו.

הפרק הבא    הפרק הקודם