ראב"ע תהלים פרק ל

[ל, א]
מזמור, חנוכת הבית -
יש אומרים:

שצוה דוד שינגנו המשוררים זה המזמור בחנוכת הבית הראשון.

ויש אומרים:
בחנוכת הבית השני או השלישי, כי דמה ימי הגלות לימי החולי כאשר אפרש.

והקרוב אלי: כי זה המזמור חברו בחנוכת ביתו בית ארזים, כי הכתוב לא הזכיר בית השם וכמוהו: עור ופסח לא יבוא אל הבית כאשר פירשתי במקומו, ואותו הזמן חלה דוד ויחי מחליו.

ויאמר רבי משה:

כי דוד התאבל כאשר אמר לו נתן כי הוא לא יבנה הבית לשם וכאשר אמר לו, כי שלמה בנו יבנה הבית אז התאזר שמחה תחת אבלו כי בנו כמוהו ולא יחרפהו האויב. ואמר: כי יגון הנפש נמשל לחולי הגון ויותר קשה, כדרך: רוח איש יכלכל מחלהו.
[ל, ב]
ארוממך -
כנגד דליתני כפי מחשבתי שהוא מת

וטעם ולא שמחת –
ככתוב במזמור: אשרי משכיל אל דל, כי דרך אחד לשניהם.

[ל, ג]
ה' -
טעם שועתי אליך - לבדך ולא לרופא ותרפאני.

[ל, ד]
ה' -
הטעם כמעט וירד אל הקבר ומצאנו מירדי בור שלם, כמו תחת רדפי טוב.

[ל, ה]
זמרו -
בעבור היות דוד חסיד, ככתוב: ולא תתן חסידך חסדי דוד יבשר החסידים, שאם קרה להם כאשר קרהו, השם יצילם.

[ל, ו]
כי -
טעם חיים ארוכים, כמו אנשי מדות גדולות ודרך משל אמר, כי הבכי ילין, או יחסר הפועל, כמו: אשר ילדה אותה.

והטעם בערב ילין
המלין בבכי, ולבקר ברינה כי חסרון הבית בכל המקרא הרבה, כמו: הנמצא בבית ה'.

[ל, ז]
ואני -
אמר ר' משה:

זה טעם ויהי כי ישב המלך בביתו כאשר ענהו נתן כל אשר בלבבך עשה.
וזה רחוק.

והנכון:
כאשר יקרה לבריא בגופו ובחזקתו שיחשוב שככה יהיה תמיד ולא יבוא לו חולי, שיחלש כחו.

[ל, ח]
ה' -
עתה אדע כי כחי מאתך היה בבריאותי, כי עת שהסתרת פניך הייתי נבהל.

אמר רבי משה:
כי העמדת הטעם העמדתני להררי עז כמו למען יזמרך כבוד שהוא כבודי.
ואחרים אמרו:
כי יו"ד להררי סימן המדבר, והטעם לשום אותו כמו הר.

ורבי יהודה הלוי אמר:
כי להררי, כמו: הררי בשדה כי משקלי השמות משתנים.
[ל, ט]
אליך -
יספר כי לא מצא מה לעשות כי אם לקרוא ולהתחנן ולומר: מה תועלת במותי?!
כי הדם הוא הנפש וכתוב: ושרט לנפש.

[ל, י]
היודך עפר -
ככתוב: וישוב העפר אל הארץ.

[ל, יב]
הפכת -
שמח כי יחיה עד מלאת נשמתו לעבוד בוראו ולהכיר מעשיו, כי בעבור זה נברא.

וטעם: פתחת שקי –
דרך משל המתאבל על נפשו.

וטעם: ותאזרני
לחיזוק.

[ל, יג]
למען -
והטעם אני אודך –
כל ימי למען יודך.

ויזמרך
כל אדם שיש לו כבוד.
והטעם: נשמה חכמה ובעבור כי המשכילים מעטים.

אמר: כבוד –
ולא כל כבוד.


הפרק הבא    הפרק הקודם