ילקוט שמעוני, תהלים פרק ל


סימן תשיג
מזמור שיר חנכת הבית לדוד -
וכי דוד בנאו?!
(ביהושע ברמז כ' ובשמואל ברמז מ"ו).

למה מזמור שיר?
כנגד ביהמ"ק של מעלה וביהמ"ק של מטה.

אמר רב חסדא:
לית מילתא פליגא שביהמ"ק של מטה מכוון כנגד ביהמ"ק של מעלה.

אמר רבי חייא בר אבא:
מהו אל דביר קדשך?
מקום שהדברות יוצאות לעולם, שנאמר: כי מציון תצא תורה.

רבי חנינא אמר:
מקום שהדבור יוצא לעולם, שנאמר: ודבר ה' מירושלים.
א"ל הקב"ה: אע"פ שאתה מת, אין שמך יוצא מביתי לעולם, אלא על כל קרבן וקרבן מזכירין את שמך ואומרים שירים משלך: מזמור שיר חנכת הבית לדוד.

ר' נחמיה אומר:
חשב ישראל לעשות עבירה, אין הקב"ה כותבה עד שיעשנה ואם חשב לעשות מצוה מיד הקב"ה כותבה, אבל עובד אלילים אם חשב לעשות רעה, אפילו לא עשאה הוא כותב עליו מיד כאלו עשאה.
מנין?
שכן כתיב: ארמי אובד אבי,

והיכן אבדו לבן?
אלא על ידי שחשב עליו, כתב עליו הקב"ה כאלו עשה מעשה.
וכן הוא אומר: מחמס אחיך יעקב וגו' מקטל, וכי הרגו?
אלא חשב להרגו והעלה עליו הכתוב כאלו הרגו.

ואילו חשב לעשות מצוה אינו כותבה, עד שיעשנה, דכתיב: ועד מעלי שמשא הוה משתדר להצלותיה אע"פ שחשב לא כתב עליו הקב"ה עד שעשאה.
וישראל שחשב עבירה ולא עשאה, אין הקב"ה כותבה עד שיעשנה, שנאמר: הוי חושבי און ופועלי רע.

אמר ר' הונא:
אמר דוד: און אם ראיתי בלבי לא ישמע ה', חשב לעשות מצוה אע"פ שלא עשאה מעלה עליו הכתוב כאלו עשאה, תדע לך שכן הוא, שהרי דוד חשב לבנות ביהמ"ק אע"פ שלא בנאו נכתב בשמו, שנאמר: מזמור שיר חנכת הבית לדוד.

דבר אחר:
מזמור שיר -
לפי ששתי פעמים נבנה ביהמ"ק אחד בנה שלמה ואחד בנה עזרא, לכך מזמור על האחד ושיר על השני:

כי רגע באפו -
כמה זעמו?
רגע (לעיל ברמז תרל"א).

הפכת מספדי למחול לי -
הרואה חלום ונפשו עגומה עליו (בשמואל ברמז קי"ח):

למען יזמרך כבוד -
אמר ר' חלבו:
חייב אדם לקרוא את המגלה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר: למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלהי לעולם אודך.

איתמר נמי, אמר ר' יהושע בן לוי:
חייב אדם לקרוא המגלה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר: אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי:

הפרק הבא    הפרק הקודם