רשי, תהלים פרק לאפרק לא, ג

מצודות.
פליישי"ץ בלע"ז.

פרק לא, ד

תנחני.
מינאר" שמו"יו בלע"ז כמו (שמות ל"ב) לך נחה את העם וגו'.

פרק לא, ו

בידך אפקיד רוחי.
קומנדרי"ה בלע"ז, אפקיד רוחי תמיד לפי שאתה פדיתה אותי מצרה.

פרק לא, ז

השומרים הבלי שוא.
המצפים לתשועת עבודת אלילים.

פרק לא, ט

הסגרתני.
ליברא שמוו"י ומנחם חבר אותו לשון סגירה וכן כל לשון סגר.

פרק לא, י

עששה.
כהתה לשון עששית שאדם נותן זכוכית לנגד עיניו לראות לעבר הזכוכית דבר, אין אותה מראה ברורה.

פרק לא, יא

ועצמי עששו.
לשון רקב כאלו אכלם עש.

פרק לא, יב

מכל צוררי.
מאת כל צוררי, הייתי חרפה לגדוף. ולשכני. אני חרפה מאד ופחד למיודעי אמיק טיישנ"ץ מתפחדים על קורותי.

פרק לא, יג

ככלי אובד.
ההולך לאבד כל לשון אבידה אין הלשון נופל על בעל אבידה לומר הוא אבד אותה אלא האבידה אובדת ממנו, כמה דאת אמר: אשר תאבד ממנו (דברים כ"ב) האובדת לא בקשתם (יחזקאל ל"ד).

פרק לא, יד

דבת רבים.
עצת רבים, דבת לשון דובב שפתי ישנים (שיר השירים ז') וכן כל דבה שבמקרא פרלרי"ץ בלע"ז. מגור מסביב. שמייראין ומפחדין אותי. בהוסדם. בהתיעצם. זממו. לשון מחשבה.

פרק לא, טז

בידך עתותי.
עתים העוברים עלי על פיך הם ובגזרותיך.

פרק לא, יח

אל אבושה וגו'.
אחרי שקראתיך אין נאה שאבוש. ידמו לשאול. ישתתקו ויאלמו למות.

פרק לא, יט

הדוברות על צדיק עתק.
שאומרות לשאול עלי דוד מבקש רעתך. עתק. סרה דבר שאינו כמו ויעתק משם (בראשית י"ב) , ודונש פתר אותו לשון דבר גדול וקשה כמו עתקו גם גברו חיל (איוב כ"א) , הון עתק (משלי ח') , ולמכסה עתיק (ישעיה כ"ג) (סא"א).

פרק לא, כ

מה רב טובך.
ידעתי לעולם הבא יש שכר טוב ליראיך ומכל מקום בעולם הזה שהרשעים מקיפים אותם אני מתפלל עליהם שתסתירם בסתר פניך.

פרק לא, כא

מרוכסי איש.
מחבורי רשעים המתקשרים יחד להרע להם.

פרק לא, כב

בעיר מצור.
בקעילה כשאמר שאול עלי נסגר לבא בעיר דלתים ובריח (שמו"א כ"ג).

פרק לא, כג

ואני אמרתי בחפזי.
כשיצאתי מקעילה ובאתי אל מדבר מעון והייתי נחפז ללכת מפני שאול כי השיגני, ושאול ואנשיו עוטרים אלי ואל אנשי לתפשם. אמרתי בלבי נגרזתי. נכרתתי לשון גרזן הכורת את העץ על שם גזירתו נקרא גרזן כך פירש דונש ומנחם חברו כמו נגרשתי ואין לו דמיון בתורה (סא"א).

פרק לא, כד

אמונים נוצר ה'.
שומר ה' את המאמינים בישועתו וסומכים עליו. על יתר. מדה במדה מכוונת כחץ על יתר הקשת (סא"א) , או יש לפתור על יתר, חבל כנגד חבל קו כנגד קו, לשון אחר: יתר הוא לשון גאוה כמו (ישעיה ט"ו) יתרה עשה פירוש ומשלם על יתר בגאוה לעושי גאוה (סא"א).

פרק לא, כה

חזקו ויאמץ לבבכם.
כמו שראיתם שעשה לי להושיעני שהוחלתי לו.

הפרק הבא    הפרק הקודם