רשי, תהלים פרק לגפרק לג, ב

בנבל עשור.
של עשר מיני נעימה.

פרק לג, ז

כנד.
לשון גובה, וכן תרגום אונקלוס נצבו כמו נד (שמות ט"ו) קמו כשור, וכן פירש מנחם ואין נד ונאד שוין. נותן באוצרות תהומות. תחת הארץ.

פרק לג, יד

השגיח.
הביט.

פרק לג, טו

היוצר יחד לבם.
לב כלם יחד ויודע כל המחשבות ורבותינו הסיבוהו אל ממכון שבתו השגיח היוצר יחד לבם, ודרשו מכאן שכולן נסקרין בסקירה אחת.

הפרק הבא    הפרק הקודם