רשי, תהלים פרק לדפרק לד, א

בשנותו את טעמו.
כענין שנאמר: (שמו"א כ"א) וישנה את טעמו בעיניהם ויתו על דלתות השער וגו', ששנה דברו וטעמו ועשה עצמו שוטה והוריד רירו על זקנו (סא"א). לפני אבימלך. כך כל מלכי פלשתים נקראים וכל מלכי מצרים פרעה ואע"פ ששמו אכיש קורין לו אבימלך, ומדרש אגדה שהיה צדיק כאבימלך (שנכתב בתורה אצל שרה) שלא רצה להרגו ואנשיו אומרים לו (שם) הלא זה דוד מלך הארץ כדאיתא במדרש תהלים.

פרק לד, ג

בה' תתהלל נפשי.
מתפאר אני ומתהלל שיש לי פטרון כזה להושיע ולהגן. תתהלל נפשי. שפורוונט"א בלע"ז. ישמעו ענוים. נפלאות שעשה לי מתוך מהללי יבינו אותם וישמחו.

פרק לד, ה

מגורותי.
לשון פחד כמו ויגר מואב, (במדבר כ"ב).

פרק לד, ו

הביטו אליו.
כל אותם שהביטו אליו מתוך צרתם. ונהרו. האירו פניהם. יחפרו. יתביישו כמו (ישעיה כ"ד) וחפרה הלבנה ובושה החמה.

פרק לד, ט

טעמו וראו כי טוב ה'.
טעמו דברו.

פרק לד, י

יראו.
היו יראים לשון צווי.

פרק לד, יא

רשו.
לשון דלות. כל טוב. נאז"ן ביי"ן בלע"ז, כמו כל מלאכה (שמות י"ב).

פרק לד, טו

בקש שלום.
במקומך. ורדפהו. במקום אחר.

פרק לד, יז

פני.
פנים של זעם ליסאריא"ש בלע"ז, כמו (ויקרא ב') ושמתי פני באיש ההוא, כך חברו מנחם.

פרק לד, יח

צעקו.
הצדיקים וה' שמע.

פרק לד, כ

רבות רעות צדיק.
הרבה רעות ופחדים באות עליו ומכלם נצול.

פרק לד, כא

שומר.
הקב"ה כל עצמותיו.

פרק לד, כב

תמותת רשע רע.
תמותת את הרשע הרעה שהוא עושה. תמותת. תמית.

פרק לד, כג

לא יאשמו.
לא יתחרטו לאמר אשמנו שחסינו בך ריפונטירונ"ט בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם