ראב"ע תהלים פרק לח

[לח, א]
מזמור -
טעם פיוט תחלתו להזכיר.

[לח, ב]
אל בקצפך -
אל ישרת בעבור אחר ואל בחמתך, וכמוהו: ודעת קדושים אדע ושני שרי גדודים היו שרי בן שאול.

[לח, ג]
כי, נחתו -
בנין נפעל, כמו ננחתו, מגזרת ותנחת עלי ידך והטעם תחלואים ומכאובים כחצים.

[לח, ד]
אין מתום -
מגזרת תם, והטעם בריאות והנה הזכיר הסבה הקרובה למה זה, מפני זעמך והרחוקה.

מפני חטאתי -
כי בעבורה זעמתני.

[לח, ה]
כי -
נד על נד וגבהו עד שעברו ראשי, כי רבים הם.

[לח, ו]
הבאישו -
פועל עומד, כמו: ולא הבאיש או יהיה הוא הפעול והוא יספר חבורות שיצאו בגופו, וסבת זה אולתי.

[לח, ז]
נעויתי -
אין בי כח לעמוד בקומה זקופה ישרה, על כן נעויתי ושחותי והשתנו פני, כאילו כל היום השמש הכיתני, וזה טעם קודר הלכתי.

[לח, ח]
כי כסלי -
הטעם קרביו מלאו דבר נתעב ונקלה אינני ראוי להזכיר בפה והזכיר אין מתום פעם אחרת באיברי גופי הנראים.

[לח, ט]
נפוגותי -
מגזרת ויפג לבו.

שאגתי -
ברוב מכאובי על דרך שויתי עד בקר כארי.

[לח, י]
אדני נגדך -
לבדך כל תאותי, אולי אחיה ולא נגד הרופאים.

[לח, יא]
לבי סחרחר -
כתרגום סביב לא ימצא מנוח.

כחי -
כח התולדה

ואור עיני -
ככה מנהג החולים.

[לח, יב]
אהבי -
האוהבים שהיו לי.

מנגד נגעי יעמדו -
בעבור שהבאישו חבורותי.

[כח, יג]
וינקשו -
מלת נפשי תשרת בעבור אחרת וככה הוא וינקשו מבקשי נפשי, כי הוא הפעול.
והטעם: שדבריהם מוקש המה לי.

[לח, יד]
ואני -
שהוא חסרון בגוף.

[לח, טו]
ואהי -
ברצוני כאיש אשר לא ישמע לשון המדבר.
והטעם: כי לא אענה להם:

[לח, טז]
כי -
אין לי תוחלת כי אם בך.

וטעם אתה תענה –
כי אני לא אשים לבי אל דבריהם, כי עליך נסמכתי בלבי ולשוני לך.

[לח, יז]
כי הגדילו -
לדבר או הפועל עומד.

וטעם פן ישמחו לי
כמו פן יאמרו לי, כי הנה במוט רגלי וחליתי הגדילו עלי.

[לח, יח]
כי -
כדרך: ובצלעי שמחו ונאספו.

והנכון: כי נכון אני להיותי צולע שלא אוכל לקום ימים רבים, ולהיות מכאובי נגדי תמיד.

[לח, יט]
כי -
אני מודה לאנשים וזה טעם אגיד ואדאג לבי.

[לח, כ]
ואויבי -
יש אומרים:

כי עוני אדאג מחטאתי פן אמות ואויבי חיים.

[לח, כא]
ומשלמי -
דברו יוכיח כי הוא בקרם בחליים והטיב להם, כאשר ספר במזמור אחר.

[לח, כב]
אל תרחק ממני -
כנגד מרחוק עמדו.

[לח, כג]
חושה -
לפי דעתי:
חושה לעזרתי אתה ה' שאתה תשועתי, כמו: אמור לנפשי ישועתך אני.

ור' משה אמר:
כי חושה ישרת אחר וככה הוא חושה לעזרתי ה' חושה לתשועתי.הפרק הבא    הפרק הקודם