רשי, תהלים פרק מגפרק מג, א

שפטני.
הקמני. מגוי לא חסיד. הוא אדום שגר בין שני צדיקים ולא למד ממעשיהם.

פרק מג, ג

שלח אורך ואמתך.
מלך המשיח שנדמה לאור, שנאמר: (לקמן קל"ב) ערכתי נר למשיחי, ואליהו הנביא שהוא אמיתי נביא נאמן. ינחוני. מינטרו"נט מו"י בלע"ז.

פרק מג, ד

אל אל.
אל הקב"ה שהוא שמחת גילי. ואודך בכנור. על שהוצאתני.

הפרק הבא    הפרק הקודם