ילקוט שמעוני, תהלים פרק מג


המשך סימן תשמה
כי אתה אלהי מעוזי -
עד שגאלת אבותינו ממצרים לא נתנו לך עוז, עזי וזמרת יה, אני איני כן, אלא עד שלא תגאלני אני נותן לך עוז, ולא זה בלבד, אלא ה' עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה.

למה קודר אתהלך בלחץ אויב -
ממה גאלת את אבותינו לא מן הלחץ שהיו לוחצים אותם?!
וכן הוא אומר: וגם ראיתי את הלחץ.

למה קודר אתהלך בלחץ אויב -
לא שלחת להם גאולה, שנאמר: שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו שלח לי אף שנים, שנאמר: שלח אורך ואמתך.
אמר הקב"ה: אני משלח, שנאמר: הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא הרי אחד.
והשני: הן עבדי אתמך בו בחירי וגו', לכן הוא אומר: שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך, כשם שעל הים הוא אומר: תביאמו כך הראשון יביאנו אל הר קדשך.

ואבואה אל מזבח אלהים -
במה?
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי.

ומה יש לעשות?
להודות את שמך.
וכן אסף אמר: ואנחנו עמך וצאן מרעיתך נודה לך לעולם לדור ודור נספר תהלתך:

הפרק הבא    הפרק הקודם