רשי, תהלים פרק נב
פרק נב, ג

מה תתהלל.
ותתפאר ברעה שאתה עושה אתה הגבור בתורה. חסד אל כל היום. להציל את הנרדף על ידך. דבר אחר: חסד אל כל היום אילו לא נתן לי אחימלך לחם, מדומה אתה שאמות ברעב, יש חסד בהקב"ה על ישראל כל היום ואם לא נתן לי יתנו לי אחרים.

פרק נב, ד

מלוטש.
מחודד. עושה רמיה. חותך הבשר עם השער.

פרק נב, ז

יתצך.
לשון נתיצה. יחתך. לשון שבירה. ויסחך. ויעקרך. ושרשך. ישרש אחריך לעקור כל השרשים דיראריצינע"ר בלע"ז.

פרק נב, ח

ועליו ישחקו.
וזה השחוק שיאמרו עליו הנה זה הגבר אשר לא שם מבטחו בהקב"ה ראו מה עלתה בו.

פרק נב, ט

יעז בהוותו.
מתגבר היה ברשעו.

פרק נב, י

ואני.
הנרדף עתה בידך אהיה כזית רענן בבנים ובבני בנים בבית הקב"ה.

פרק נב, יא

כי עשית.
כשתעשה לי זאת וכלפי הקב"ה אמר מקרא זה.

הפרק הבא    הפרק הקודם