רשי, תהלים פרק נדפרק נד, ג

ובגבורתך תדינני.
תנקום נקמתי כמו כי ידין ה' עמו (דברים ל"ב).

פרק נד, ז

לשוררי.
לעויני לשון אשורנו ולא קרוב (במדבר כ"ד). באמתך. מתוך שאתה אמיתי ואמרת ליפרע מהולכי רכיל ורודפי הרג לכך הצמיתם.

הפרק הבא    הפרק הקודם