ראב"ע תהלים פרק נז


[נז, א]
למנצח אל תשחת, בברחו מפני שאול -
על נועם פיוט תחלתו, אל תשחת וחברו במערה, אף על פי שאני במערה אין לי מחסה זולתך.

[נז, ב]
הוות -
יש אומרים:

כמו מקרה, יען היה להם למלך.

[נז, ג]
אקרא -
טעם עליון - בעבור היותו בתחתית.

[נז, ד]
ישלח -
בעבור עליון.

[נז, ה]
נפשי בתוך לבאים אשכבה -
בעבור עדת שאול.

וטעם לוהטים
כאילו כתוב בתוך לוהטים.

וטעם שניהם
האומרים רע אל שאול בעבורו.

[נז, ו]
רומה -
הראה שאתה רם על השמים להושיעני ויראה כל הארץ כבודך, שישיחו השומעים תשועתך.

[נז, ז]
רשת, כפף -
פועל עומד על לשון זכר כמו כל נפש שבעה, או יהיה יוצא, והטעם כל אחד כפף נפשי.

שיחה -
כמו שוחה קריאי, כמו קרואי וככה שישיחו שנפלו בתוכם באמת.

[נז, ח]
נכון -
כפול בכל עת הוא.

נכון -
לשורר ולזמר לשם שהצילני וככה אומר לנפשי.

[נז, ט]
עורה כבודי -
גם אומר לנבל עורה כאשר אעיר לשחר והפועל עומד, כמו: העירה והקיצה.

[נז, י]
אודך בעמים -
ברבים מישראל, כמו: אחריך בנימן בעממיך.

בלאומים -
שאינן מישראל.

[נז, יא]
כי -
יתכן היות פירוש חרף שואפי, בעבור שחרפני ישלח השם חסדו וזה הוא: כי גדול עד שמים ובעבור כי יש לגבהות השמים חקר ואין חקר לחסדך, על כן אחריו: רומה על השמים.


הפרק הבא    הפרק הקודם