רשי, תהלים פרק נזפרק נז, א

למנצח אל תשחת.
כך כינה דוד המזמור הזה בשביל שהיה קרוב למות, ויסד מזמור זה לאמר אל תשחת אותי ה'.

פרק נז, ב

חנני, חנני.
חנני שלא אהרוג ושלא אהרג. עד יעבור הוות. עד תעבור הרעה.

פרק נז, ד

חרף שאפי.
ויושיעני מחרפת שאפי האומר לבלעני, שאפי גולושנטמו"י בלע"ז.

פרק נז, ה

נפשי בתוך לבאם.
אבנר ועמשא שהיו לבאים בתורה ואינם מוחים בשאול. אשכבה לוהטים. אשכבה בלוהטים אנפנבלוייאנ"ץ בלע"ז, בין הזיפים שלוהטים אחר לשון הרע.

פרק נז, ו

רומה על השמים.
הסתלק מן התחתונים שאינם, כדי שתשרה שכינתך ביניהם על הארץ תתכבד בזו.

פרק נז, ז

כפף נפשי.
האויב. נפלו בתוכה. סופן ליפול בתוכה, כפף קלינ"א בלע"ז, לשון וזוקף לכל הכפופים (לקמן קמ"ה).

פרק נז, ח

נכון לבי אלהים נכון לבי.
נאמן עמך במדת הדין ונאמן עמך במדת הרחמים.

פרק נז, ט

עורה כבודי.
ולא אישן עד שלש שעות בכבודי כשאר מלכים. עורה הנבל וכנור. העירה אותי אתה הנבל וכנור התלוי על מטתי פתוח לצד הצפון וכיון שמגיע חצות לילה רוח צפונית מנשבת בו ודוד עומד ועוסק בתורה. אעירה שחר. אני מעורר את השחר ואין השחר מעוררני.

הפרק הבא    הפרק הקודם