ילקוט שמעוני, תהלים פרק נז


המשך סימן תשעה
למנצח אל תשחת לדוד מכתם בברחו מפני שאול במערה -
אמר לפניו: רבש"ע, עד שלא נכנסתי למערה עשית חסד עם אחרים בשבילי, דכתיב: ולוט בא צוערה וישב במערה יהי רצון, מלפניך אל תשחת.

חנני אלהים חנני -
למה אמר שתי פעמים חנני?
חנני שלא אפול ביד שאול, שאם אפול ביד שאול אינו חס עלי.
וחנני שלא יפול בידי, שלא יטעה אותי יצר הרע ואהרגנו.

ובצל כנפיך אחסה עד יעבור הוות -
הוותו של שאול.

דבר אחר:
חנני אלהים -
עד שלא יגרמו העונות שאחטא ואכשל בעבירה.

חנני -
שאם חס ושלום חטאתי, בך חסיה נפשי, שאחזור בתשובה.

עד יעבור -
שאתה מכפר עונותי.

דבר אחר:

חנני אלהים -
שלא יחרב הבית.

חנני -
בגלות, כי בך חסיה נפשיבמלכיות.

עד יעבור הוות -
הוות של מלכיות ותשיבני לבית עולמים ושם אתפלל ואודה.

בת שלש שנים ויום אחד, הבא עליה הרי זה בסקילה.

נמלכו ב"ד לעבר ובא עליה אינו בסקילה.

אמר רבי אבין:
אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי -
בת שלש שנים ויום אחד נמלכו בית דין לעבר בתולותיה חוזרין ואם לאו אינם חוזרין.

אקרא לאלהים עליון לאל גומר עלי -
שלשה דברים גזרו בית דין של מטה (כתוב ביהושע ברמז י"ח):

נפשי בתוך לבאים -
אלו אבנר ועמשא (כתוב במלכים ברמז רי"ג):

סימן תשעו
עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שחר -
אמר רב הונא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא:
כנור היה תלוי למעלה ממטתו של דוד, כיון שהגיע חצות לילה, רוח צפונית מנשבת בו והיה מנגן מאליו, מיד היה דוד יושב ועוסק בתורה, עד שעלה עמוד השחר.
נכנסו חכמי ישראל אצלו, א"ל: אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה.
א"ל: לכו והתפרנסו זה מזה.
אמרו לו: אין הקומץ משביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחוליתו!
אמר להם: לכו ופשטו ידיכם בגדוד, מיד מתיעצים באחיתופל ונמלכין בסנהדרין, ונשאלין באורים ותומים, דכתיב: ואחרי אחיתופל בניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ושר צבא למלך יואב.

אעירה שחר -
דרך מלכים השחר מעוררן אני מעורר את השחר.

עורה כבודי -
יתער יקרי מן קדם יקר דבריי לית חשיב כלום.

כי גדול (מעל) [עד] שמים חסדך -
רבא רמי:
כתיב: כי גדול מעל שמים חסדך.
וכתיב: כי גדול עד שמים חסדך.
הא כיצד?
הא בעוסקים לשמה הא בעוסקים שלא לשמה.

וכדרב יהודה אמר רב:
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אע"פ שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה.

הפרק הבא    הפרק הקודם