ראב"ע תהלים פרק סא

[סא, א]
למנצח -

[סא, ב]
שמעה אלהים רנתי -
נגינת פיוט, והעד שהא סמוך שהוא נקוד בפתח.

שמעה רנתי -
בגלוי ותפלתי בלב, כנגד חנה.

[סא, ג]
מקצה הארץ -
שהוא רחוק מאהל ה' או הוא הטעם אע"פ שאני בקצה הארץ שהוא מקום שפל, בצור ירום ממני.
והטעם: שיהיה רם ממני שם תנחני.

[סא, ד]
כי -
ותמיד היית למגדל עז על כן אתאוה אגורה ולהיותי חוסה בצל כנפיך באמת.

[סא, ו]
כי -
למ"ד לנדרי נוסף כמו השלישי לאבשלום.
והטעם: שנדרתי נדר אם תמלא שאלתי לשכון באהליך.

וטעם נתת ירושת –
שאדור בארץ ישראל שנתת ירושה ליראי שמך.

[סא, ז]
ימים -
הטעם שתבקש שתחיה שנים רבות שישב בבית השם לעבדו, כנגד עולמים.

וטעם תוסיף –
כמו יראת ה' תוסיף ימים רק התי"ו לנכח השם.

[סא, ח]
ישב, מן -
על משקל צו את בני ישראל ותחסר מלת אשר, כמו עם לבבכם שלם ורבים כמוהו, וככה הוא חסד ואמת מנה שיצרוהו, כמו: וימן ה'.

[סא, ט]
כן -
וכמו זה המזמור אזמרה שמך לעד ואשלם נדרי כל היום.


הפרק הבא    הפרק הקודם