מצודות דוד, תהלים פרק סאפסוק ג
מקצה הארץ. כשהיה נלחם עם ארם אמר כשאני בקצה הארץ רחוק מא"י כאשר לבי מעוטף בצרות אקרא אליך שתנחם אותי
בצור ירום ממני.
ר"ל שאנצח מלכים החזקים ממני:

פסוק ד
כי היית. מעולם היית מחסה לי כמגדל חזק:

פסוק ה
אגורה. וכ"כ אגורה באהלך עד עולם להיות נסתר בו מפני האויב והוא ענין מליצה
אחסה וגו'.
כפל הדבר במ"ש :

פסוק ו
שמעת. מעולם שמעת לנדרי אשר נדרתי בעת הלחמי מול האויב כי נתקבלו ברצון ונתת ארץ האויב להיות ירושת ישראל יראי שמך:

פסוק ז
ימים. לזה גם עתה שמע לי ותוסיף ימים על הימים שאני בהם עתה ולא אמות ביד האויב ושנותי יהיו כשני כל הדורות והם שבעים שנה
מלך.
על עצמו אמר וכן כי אין המלך יוכל אתכם (ירמיה ל"ח) וצדקיהו אמר על עצמו:

פסוק ח
לפני אלהים. בבה"מ מבלי ללכת לארץ העמים להלחם בם
חסד ואמת.
חסדי המקום ואמיתת הבטחתו יהיה מזומן לשמרו מן האויב מבלי מלחמה:

פסוק ט
כן. ר"ל כמו שאני מזמר כאשר אנצח המלחמה כן אזמר לעד כאשר לא תבוא עלי מלחמה כלל
לשלמי.
בעת אשלם נדרי בכל יום אזמר אז לשמך כי מוטב לי לנדור נדרים בכל יום עד שלא בא עלי המלחמה מלנדור בעת המלחמה שאנצל מן האויב ולנצח אותו:

הפרק הבא    הפרק הקודם