ראב"ע תהלים פרק סד

[סד, א]
למנצח -

[סד, ב]
שמע אלהים קולי בשיחי -
טעם קולי שתצור חיי.

[סד, ג]
תסתירני מסוד -
הסוד הוא בסתר על כן: תסתירני.

מרגשת -
כמו: למה רגשו גוים.

[סד, ד]
אשר שננו -
כחץ שנון.

דרכו חצם -
כבר פירשתיו בפסוק ידרוך חציו, כי הטעם דרכו קשתם בחצים.

יש אומרים:
כי דבר מר שב אל לשונם או פעלם זה.

[סד, ה]
לירות במסתרים -
על כן תסתירני.

ולא ייראו -
מאת השם שהוא רואם.

[סד, ו]
יחזקו -
זה יחזק את זה לעשות הרע.

[סד, ז]
יחפשו -
מבנין הקל ונפתח סימן העתיד בעבור אות הגרון, כמו: יעלזו חסידים בכבוד.

עולות -
מגזרת עול כמו: ועולתה קפצה פיה.

ודעת מדקדקי ספרד:
כי חסדי ה' כי לא תמנו כמו תממו והנו"ן במקום אות הכפל והעד על זה כי לא כלו רחמיו.
ועד שני כי לא מצאנו מזאת הגזרה בפעלים עלומי העי"ן שקראום חכמי צרפת שניים ועד שלישי כי תמנו חפש מחופש שאיננו באתנח הוא פתוח, ואלו היה כמו כי עתה שבנו היה קמוץ והנה טעמו שיתמו לחפש המחופש וכל זה בסתר, וזה טעם וקרב איש ולב עמוק.

[סד, ח]
ויורם -
כנגד לירות.

חץ פתאום -
כנגד פתאום יורוהו.

[סד, ט]
ויכשילוהו -
כנגד שננו לשונם.

[סד, י]
וייראו -
כל אדם שראה מעשה השם שגמל המרעים כפי מחשבתם, לעשות לצדיקים ולתמימים.

[סד, יא]
ישמח צדיק -
שהוא תם, כנגד לירות במסתרים, תם ויוסיף אומץ.


הפרק הבא    הפרק הקודם