רשי, תהלים פרק סופרק סו, ב

זמרו כבוד שמו.
זמרו בכבוד שמו אי נמי ספרו כבוד שמו בזמר ושיר.

פרק סו, ג

מה נורא.
כל אחד ממעשיך. ברוב עוזך. כשאתה מראה לעולם עוזך על ידי דבר או חרב או רעב או ברקים. אויביך. הרשעים מרוב פחד מודים על כחש ועבירות שבידם (ע"כ התוס').

פרק סו, ה

נורא עלילה.
יראוי על בני אדם פן ימצא להם פשע כי כל מעשיהם גלוים לך.

פרק סו, ו

הפך ים ליבשה.
ים סוף. שם נשמחה בו. מצאתי שם היה דבר שהיה נשמח בו, כלומר שראה הים את הקב"ה.

פרק סו, ז

אל ירומו.
אל תהי ידם רמה.

פרק סו, ח

ברכו עמים אלהינו.
על נפלאותיו שהוא שם נפשנו בחיים בגלות ואינכם יכולים להשמיד אותנו.

פרק סו, י

כי בחנתנו.
בצרה בגולה. צרפתנו. להסיר הסיגים ממנו שנשוב בתשובה לפניך, כמו שצורפים הכסף להסיר הסיגים ממנו.

פרק סו, יא

הבאתנו במצודה.
במקום צר כמו במאסר. מועקה. לשון מסגר וכל המעיק והמציק כמוהו.

פרק סו, יב

הרכבת אנוש לראשינו.
מלכי כל אומה עובדי גילולים.

פרק סו, יג

אבוא ביתך.
בבנותך בית המקדש נשלם נדרינו שנדרנו בגולה.

פרק סו, טו

מיחים.
שמנים לשון מוח.

פרק סו, טז

כל יראי אלהים.
הם הגרים שיתגיירו.

פרק סו, יז

אליו פי קראתי.
כשהיינו בגולה קראנוהו וספרנו רוממותיו בלשוננו. ורומם. כמו ונתרומם, מצאתי בפי קראתי אליו ורומם שם מלה רוממות שלו מוכן תחת לשוני להוציאה בפה, כמו (איוב כ) יכחידנה תחת לשונו.

פרק סו, יח

און אם ראיתי וגו'.
לא פעל עמנו כחטאתינו, עשה עמנו כלא רואה ולא שומע און שבלבבנו.

פרק סו, יט

אכן.
באמת יש לדעת.

פרק סו, כ

אשר לא הסיר תפלתי.
מלפניו וחסדו לא הסיר מאתי.

הפרק הבא    הפרק הקודם