רשי, תהלים פרק סזפרק סז, ב

יאר פניו.
להראות פנים שוחקות לתת טל ומטר.

פרק סז, ג

לדעת בארץ דרכך.
להודיע שמדתך להטיב לעמך, ועל זה יודוך וישמחו וירננו לאמים.

פרק סז, ה

כי תשפוט עמים מישור.
לזכות. תנחם. תנהגם בדרך המישור ועל זאת יודוך עמים כולם.

פרק סז, ז

ארץ נתנה יבולה.
וגם אל הארץ שנתנה יבולה ועל אשר יברכנו השם (סא"א).

פרק סז, ח

וייראו אותו כל אפסי ארץ.
שיאמרו ראו אלו שהיו יראי השם איך ברכם וגדלם.

הפרק הבא    הפרק הקודם