ילקוט שמעוני, תהלים פרק סז


סימן תשצב
למנצח בנגינות מזמור שיר אלהים יחננו ויברכנו יאר פניו אתנו סלה -
בברכה שמברכין את בניך בה ברכם.
ומה מברכין?
יברכך ה' וישמרך גו' אף כאן ברכם כן. אלהים יחננו ויברכנו, אם עשית כן, הודעת בעמים עוזך, שנאמר: לדעת בארץ דרכך, לכך אמר רבי ברכיה: אין הקב"ה מושיע את ישראל במעשיהם, אלא להודיע גבורתו ולהודיע שמו.
כן אסף אומר: נודע ביהודה אלהים בישראל גדול שמו.
ואומר: אתה האל עושה פלא הודעת בעמים עוזך.
ואומר: ויושיעם למען שמו,
מהו?
להודיע את גבורתו.

אמר ר' אלעזר:
יכול שעבודת אלילים אומרים נושא להם פנים?
לא.
ולא עוד, אלא שמודים לו, שנאמר: יודוך עמים כלם.

למה?
שהקב"ה מגלה צדקתן של ישראל, שנאמר: כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח וגו'. ואומר: למען ציון לא אחשה וגו'.
ואומר: וראו גויים צדקך וגו'.
אמר הקב"ה לישראל: בעולם הזה הייתם מתברכים על ידי אחרים, לעתיד לבא אני מברך אתכם מפי, שנאמר: אלהים יחננו וגו' יאר פניו אתנו סלה.


הפרק הבא    הפרק הקודם