רשי, תהלים פרק עאפרק עא, ג

לבוא תמיד.
באותו מעון, להנצל בתוכו מן הרודף. צוית להושיעני. פעמים רבות הושעתני על ידי שלוחיך.

פרק עא, ד

וחומץ.
כמו חומס וכן (ישעיה א') אשרו חמוץ, נגזל.

פרק עא, ו

אתה גוזי.
אתה מוציאי ומעבירי כמו (במדבר יא) ויגז שלוים, כי גז חיש ונעופה (לקמן צ').

פרק עא, ז

כמופת הייתי לרבים.
רבים ראו צרותי ודאגו פן יקראם דוגמת צרתי פן אהיה להם לאות כאשר הוקרה לזה כן יקרה לנו כענין שנאמר: (יחזקאל כ"ד) והיה יחזקאל לכם למופת.

פרק עא, ט

לעת זקנה.
אם זקנתי בחטאים כלומר שחטאתי הרבה.

פרק עא, י

כי אמרו אויבי לי.
אמרו אויבי עלי ונועצו יחדו לאמר אלהים עזבו אין אנו נענשין עליו שכבר נכשל בעבירה.

פרק עא, יד

ואני תמיד איחל.
לישועתך וכשתושיעני אוסיף על תהלתך.

פרק עא, טו

לא ידעתי ספורות.
של צדקות והתשועות שעשית עמי.

פרק עא, טז

אבוא.
להודות ולהלל בגבורתך.

פרק עא, יז

ועד הנה.
עד היום במה שעבר עלי ועד זקנה ושיבה. לכשאגיע לששים ושבעים אל תעזבני (סא"א).

פרק עא, יח

לכל יבוא גבורתך.
לכל אשר יבוא אצלי אגיד גבורתיך.

פרק עא, יט

וצדקתך אלהים.
אשר היא עד מרום, שני המקראות מחוברים עם אגיד זרועך לדור.

פרק עא, כג

תרננה שפתי.
עם זמר קול הכנור כשאזמרה לך בכנור.

הפרק הבא    הפרק הקודם