מצודות דוד, תהלים פרק עהפסוק א
אל תשחת. ר"ל בזה המזמור יתרצה לה' לבל ישחית את ישראל בהיותם בגולה :

פסוק ב
הודינו. בכל עת אנו מודים לה'
וקרוב שמך.
וכן בכל עת קרוב לנו שמך להציל ולהושיע
ספרו.
ר"ל כאשר אבותינו ספרו נפלאותיך:

פסוק ג
כי אקח מועד. ר"ל לא אשפוט מישרים באקראי לבד כ"א אקח זמן קבוע על הדבר:

פסוק ד
נמוגים. כשלא רצו האומות לקבל התורה והיו נמוגים מוסדי הארץ וכל יושביה כי היו קרובים לחזור לתוהו ובוהו
אנכי.
הנה אנכי תכנתי עמודי הארץ להשאר על עומדם עד עולם כי אני קבלתי התורה:

פסוק ה
אמרתי. לזה אמרתי לרשעי אומ"ה אל תרשיעו את ישראל להעבירם על דת פן יוחזר העולם לתוהו
אל תרימו קרן.
למשול ממשל רב על ישראל להחטיאם:

פסוק ו
אל תרימו. אל תתגאו עם הממשלה ואל תדברו כלפי מעלה בחוזק הצואר ר"ל בגאוה רבה:

פסוק ז
כי לא וגו' הרים. ר"ל ההרמה לא באה לכם מרוח מוצא השמש ולא ממערב ולא ממדבר כי איננה באה מאליה:

פסוק ח
שופט. הכל בא במשפט לפי הדין ישפיל את זה וירים את זה:

פסוק ט
כי כוס. אל תחשבו שעד עולם תהיו בהרמה לא כן הוא כי מוכן הוא ביד ה' כוס עם יין משובח ממולא במזיגה לפי הראוי (המשיל הפורעניות לשתיית היין המבלבל דעת האדם)
ויגר מזה.
מהכוס הזה יזיל וישפוך לפי הרשעים
אך שמריה.
סרס המקרא לומר אך כל רשעי ארץ ימצו וישתו כל הכוס עם השמרים אבל לא הצדיקים:

פסוק י
ואני. אבל אני אגיד לעולם צדקתו אשר יעשה עמנו:

פסוק יא
וכל קרני. אז יותן הכח בידי ואכרית כל ממשלת הרשעים ולא יתרומם עוד כי מעתה תרוממנה קרנות הצדיק וממשלתו:

הפרק הבא    הפרק הקודם