רשי, תהלים פרק עהפרק עה, א

אל תשחת.
את ישראל.

פרק עה, ב

הודינו לך אלהים.
על הטובה הודינו אף על הרעה וקרוב בפינו שמך תמיד. ספרו. דורותינו נפלאותיך תמיד.

פרק עה, ג

כי אקח מועד.
כשיש לנו יום טוב אין אנו עסוקים בנבול פה וקלות ראש. אני מישרים אשפוט. אנו נותנין אל לבנו להללך ולשבחך מעין המאורע ליום.

פרק עה, ד

נמוגים ארץ וכל יושביה וגו'.
ביום מתן תורה כשהיו נמוגים הארץ וכל יושביה מתנאי שהתנית עם מעשה בראשית אם לא יקבלו וכו' תחזרו לתוהו ובהו. תכנתי עמודיה. כשאמרתי נעשה ונשמע.

פרק עה, ה

להוללים.
לרשעים המערבבים את ישראל.

פרק עה, ז

כי לא ממוצא.
השמש וממערבו ולא מן המדברות שאתם מפרשים בשיירא להרבות ממון לא בכל אלה להרים קרן.

פרק עה, ח

כי אלהים שופט.
על כל הרעה שעשיתם. זה ישפיל וזה ירים. הגבוהים ישפיל והנמוכים ירים.

פרק עה, ט

כי כוס.
התרעלה בידו. ויין חמר. חזק ווינו"ש בלע"ז. מלא מסך. הכוס מלא מזג למזוג ולהשקות את כל הגוים. ויגר מזה. מזה הכוס יפיץ ויקלח את משתיהם לשון כמים מוגרים (מיכה א').

פרק עה, י

ואני אגיד לעולם.
מאז והלאה את נקמתו וגבורתו.

פרק עה, יא

וכל קרני רשעים.
של עמלק. אגדע. כענין שנאמר: (יחזקאל כה) ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל ישראל יגדעו קרן עמלק וגו', ואז תרוממנה קרנות צדיקו של עולם ישראל שהם שבחו של הקב"ה.

הפרק הבא    הפרק הקודם