רשי, תהלים פרק פאפרק פא, א

על הגתית.
כלי שיר הבא מגת.

פרק פא, ב

הריעו.
בר"ה.

פרק פא, ג

כנור נעים עם נבל.
ר' חייא בר אבא אומר הוא נבל הוא כנור, ורבי שמעון אומר נימין ויתידות יתירות שבין זה לזה למה נקרא שמו נבל שהוא מנבל כל מיני זמר.

פרק פא, ד

בחדש.
בחדוש הלבנה. בכסה. יום מועד קבוע לכך, וכן (משלי ז') ליום הכסא יבוא ביתו למועד הקבוע.

פרק פא, ה

כי חק.
הוא לישראל מאת הקב"ה לתקוע באותו היום, והוא יום המשפט להקב"ה.

פרק פא, ו

עדות ביהוסף שמו.
בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. שפת לא ידעתי אשמע. מפורש במסכת סוטה שלמדו גבריאל שבעים לשון.

פרק פא, ז

מדוד.
מעבודת עבדות לבשל קדירות כדרך שאר העבדים, מדוד קדירה כמו (שמו"א ב') והכה בכיור או בדוד.

פרק פא, ח

בצרה קראת.
לי כלכם קראתם מצרת עבודת סבלות מצרים ואחלץ אתכם. אענך בסתר רעם. אתה קראתני בסתר ביני ובינך ואני עניתיך בקול רעם הודעתי גבורות ונוראות בפרהסיא. אבחנך על מי מריבה סלה. ואע"פ שגלוי ובחון לפני שאתם עתידים להמרותי במי מריבה, כך שנויה במכילתא.

פרק פא, ט

שמע עמי.
אחרי שכל זאת עשיתי לך כדי אתה לשמוע לי.

פרק פא, יא

הרחב פיך.
לשאול ממני כל תאות לבך. ואמלאהו. ככל אשר תשאל אמלא.

פרק פא, יג

בשרירות לבם.
במראית לבם כמו (לעיל ה') למען שוררי.

פרק פא, יד

לו עמי שומע לי.
עדיין אם היו רוצין לשוב לי ולשמוע אלי.

פרק פא, טו

כמעט אויביהם אכניע.
בשעה מועטת הייתי מכניע אויביהם. אשיב ידי. אשיב מכתי מעליכם לתת אותה עליהם ואז.

פרק פא, טז

משנאי ה' יכחשו לו ויהי עתם.
פורענותם לעולם.

פרק פא, יז

ויאכילהו.
לישראל. ומצור. השביעם דבש כשהלכו בדרכיו כענין שנאמר: (דברים ל"ב) ויניקהו דבש מסלע.

הפרק הבא    הפרק הקודם