רשי, תהלים פרק פבפרק פב, א

אלהים נצב בעדת אל.
לראות אם אמת ישפוטו ואתם הדיינים עד מתי תשפטו עול.

פרק פב, ג

הצדיקו.
אם זכאי הוא בדינו אל תהפכו דינו לטובה בשביל לשאת פני רשעים.

פרק פב, ה

לא ידעו.
הדיינין המעוותים את הדין. ולא יבינו. את אשר בשביל העון הזה יתהלכו בחשכה על דרך כי השוחד יעור וגו' וימוטו על כך מוסדי ארץ.

פרק פב, ו

אלהים אתם.
מלאכים כשנתתי לכם את התורה נתתיה לכם על מנת שאין מלאך המות שולט עוד בכם.

פרק פב, ז

אכן כאדם תמותון.
אכן כאדם הראשון תמותון אחרי שחבלתם מעשיכם כמוהו. וכאחד השרים. הראשונים שמתו כן תפולו, ומדרש אגדה כאחד השרים של מעלה, שנאמר: (ישעיה כ"ד) יפקוד ה' על צבא המרום במרום.

פרק פב, ח

קומה אלהים.
אסף התחיל להתפלל שיקום ויכרית אותם הדיינין המקולקלין מישראל. כי אתה. הוא הנוחל הגוים, והכל בידך לשפוט.

הפרק הבא    הפרק הקודם