רשי, תהלים פרק פגפרק פג, ב

אל דמי לך.
אל תתן שתיקה לעותותינו שאויבינו מריעים לנו.

פרק פג, ו

עליך ברית יכרותו.
ברית זו אינה אלא עליך להשכיח את שמך שאין אתה קרוי אלהים אלא לנו אלהי ישראל, ומאחר שלא יזכר שם ישראל אף שמך הגדול אינו נזכר כך מצאתי.

פרק פג, ט

גם אשור.
אף אשור שהיה נזהר עד היום משאר עצה סכלה ולא יתחבר עם מרעים כמה דאת אמר (בראשית ד') מן הארץ ההיא יצא אשור שיצא מעצת דור הפלגה, כאן נלוה עמם ועזרם לרעה. בפירושים אחרים מצאתי כן גם אשור נלוה עמם וגו'. גם זה שהיה מחבב מתחלתו מעשים טובים שפירש מעצת נמרוד, שנאמר: מן הארץ ההיא יצא אשור, אף הוא חזר להיות רשע לכך נשתתף להחריב ביתך, בראשית רבה. היו זרוע. כל אלה נתנו כח ועזרה למואב עמון שכנינו לבא עלינו.

פרק פג, י

עשה להם כמדין.
ע"י גדעון. כסיסרא. ע"י ברק.

פרק פג, יא

נשמדו בעין דאר.
איני יודע איזו מן המלחמות היתה בעין דאר של גדעון או של ברק. היו דומן. זבל מפוזר, תרגם יונתן.

פרק פג, יג

אשר אמרו.
הגוים האלו האמורים למעלה אדום וישמעאל וכל חבריהם. נירשה לנו את נאות אלהים. את נוה בית אלהים.

פרק פג, יד

שיתמו כגלגל.
וכקש הנדפים מפני רוח ומהו גלגל הוא ראשי קוצי השדה הקרויים קרדנ"ש בלע"ז, וכשמגיעין ימי החורף ניתקים ונשחתים מאליהם ופורחין מעט מעט, ודומה אותו הניתק מהם כמין גלגלי אופן עגלה והרוח מוליכתן.

פרק פג, טז

ובסופתך.
טורביליו"ן בלע"ז.

הפרק הבא    הפרק הקודם