רשי, תהלים פרק פדפרק פד, ב

מה ידידות משכנותיך.
כמה אהובות וחביבות משכנותיך.

פרק פד, ג

נכספה.
נחמדה. כלתה. נתאותה כמו (שמו"ב י"ג) ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום. לחצרות ה'. כי חרבו ועל הגלות אמרה. לבי ובשרי ירננו. יתפללו על זאת.

פרק פד, ד

גם צפור מצאה בית.
בחרבנו קננו בו הצפרים, ומדרש אגדה בבניינו מדבר והצפור היא כנסת ישראל. אשר שתה. שמה.

פרק פד, ה

אשרי.
מי שיגיע עוד לישב בביתך ועוד יהללוך בתוכו.

פרק פד, ו

עוז לו בך.
אשר שם אותך עוז מבטחו. מסלות בלבבם. מחשב בלבו מסלות דרכיו ליישר את דרכו.

פרק פד, ז

עוברי בעמק הבכא.
אותם העוברים על דתך והנם בעומקה של גיהנם בבכי ויללה. מעין ישיתוהו. בדמעות עיניהם. גם ברכות יעטה מורה. מברכים ומודים לשמו ואומרים יפה דן אותנו ואמת דינו, וברכות יעטה לנו המורים אותנו ללכת בדרך הטוב ולא שמענו לו.

פרק פד, ח

ילכו מחיל אל חיל.
אותם הנזכרים למעלה יושבי ביתך אשר מסילות בלבבם. מחיל אל חיל. מבית המדרש לבהמ"ק ויראה צבאם וחילם אל הקב"ה בציון.

פרק פד, ט

שמעה תפלתי.
לבנות ביתך.

פרק פד, י

מגננו.
הוא בית המקדש המגין עלינו. והבט פני. דוד משיחך והסתכל בחסדיו ובטרחו אשר טרח וייגע על בנינו.

פרק פד, יא

כי טוב יום.
אשר בחצריך ולמחר ימות מלחיות אלף שנים במקום אחר. בחרתי הסתופף. על הסף ועל המזוזות לשקוד. מדור באהלי רשע. מלהיות דר בשלוה באהלי עשו הרשע להדבק בהם.

פרק פד, יב

כי שמש ומגן.
יש לפתור שמש כמשמעו, ומדרש תהלים פותרו לשון שיני חומה.

הפרק הבא    הפרק הקודם