רשי, תהלים פרק פהפרק פה, ב

רצית ה' ארצך וגו'.
אם שבת שבות יעקב ונשאת את עונם וכסית חטאתם ואספת עברתך מהם והשיבות עצמך מחרון אפך, אז רצית ארצך ועולמך מתרצה וכל זמן שלא תעשה זאת אין ארצך ועולמך מתרצה.

פרק פה, ה

שובנו.
שוב אתה והשיבנו.

פרק פה, ז

הלא אתה.
סופך שתשוב תחיינו שהרי הבטחתנו כן על ידי נביאך.

פרק פה, ט

אשמעה מה ידבר.
אזכה לשמוע מה ידבר הקב"ה כשידבר שלום אל עמו. לכסלה. לשטות לחטוא לפניו.

פרק פה, יא

חסד ואמת נפגשו.
שיהיו ישראל דוברי אמת ומן השמים יפגוש בהם החסד. צדק ושלום נשקו. הצדקה שהיו ישראל עושים והשלום מאת הקב"ה יהיו נושקין זה לזה, כלומר והיה מעשה הצדקה שלום (ישעיה ל"ב).

פרק פה, יב

אמת מארץ תצמח וגו'.
כשהיו ישראל דוברים אמת וישקפו מן השמים צדקה שהם עושים בארץ.

פרק פה, יג

גם ה' יתן הטוב.
יפתח אוצרו את השמים לתת מטר כדי לעשות ארצו את יבולה.

פרק פה, יד

וישם לדרך פעמיו.
וישם הקב"ה את הצדק בדרכי פעמיו שיתנהג בהם את בניו.

הפרק הבא    הפרק הקודם