רשי, תהלים פרק פופרק פו, ב

כי חסיד אני.
שאני שומע גדופי וחרפתי ויכולת בידי להנקם ואני שותק, כך הוא באגדת תהלים. דבר אחר: פירשו רבותינו בברכות ולא חסיד אני וכו'. שכל מלכי מזרח ומערב יושבין בכבודן ואני ידי מלוכלכות בדם ובשפיר ובשליא.

פרק פו, ג

כל היום.
כל הגלות שהוא יום לאומות ולילה לישראל כך מפורש באגדת תהלים.

פרק פו, ד

נפשי אשא.
לבי אכוין.

פרק פו, ח

ואין כמעשיך.
המקדים עליונים לתחתונים.

פרק פו, י

ועושה נפלאות אתה אלהים לבדך.
עד שלא נבראו המלאכים נבראו השמים והארץ לפיכך יכבדו כל הגוים לשמך.

פרק פו, יג

משאול תחתיה.
דרך המנאפים להנתן בעומקה של שאול ומשם הצלתני, שאמר לי נתן הנביא (שמו"ב י"ב) גם ה' העביר חטאתך.

פרק פו, יד

זדים קמו עלי.
דואג ואחיתופל. ולא שמוך לנגדם. לא זכרו אשר ראו שמשחני שמואל על פיך.

פרק פו, טז

לבן אמתך.
בן האמה משפיל את עצמו לפני אדניו יותר ממקנת כסף שבן האמה יליד בית הוא וגדל בחיק אדוניו.

פרק פו, יז

עשה עמי אות לטובה.
שיהא ניכר לאחרים שמחלת לי. ויראו שונאי. האות ויבושו, ולא שמע לו הקב"ה ליתן האות בימיו אלא בימי שלמה בנו כשדבקו השערים זה בזה ולא נפתחו עד שאמר (דבהי"ב ו') אל תשב פני משיחך זכרה לחסדי דוד עבדך.

הפרק הבא    הפרק הקודם