ילקוט שמעוני, תהלים פרק פו


המשך סימן תתלד
תפלה לדוד הטה ה' אזנך ענני-
אמר ר' לוי:
אגסטריון זה נתן משה ליהודה בשעה שהיה נפטר מן העולם, שנאמר: וזאת ליהודה וגו' לפיכך הטה ה' אזנך ענני.

שמרה נפשי כי חסיד אני -
הקב"ה נקרא חסיד, שנאמר: כי חסיד אני נאם ה', ודוד קרא עצמו חסיד, שנאמר: שמרה נפשי כי חסיד אני.

רבי אבא ורבי אחא בשם רבי אלכסנדרי:
כל מי ששומע קללתו (ושותק) וספק בידו למחות ושותק, נקרא: חסיד, ודוד קרא עצמו חסיד, לפי ששמע קללתו ושתק וכו'.

דבר אחר:
שמרה נפשי כי חסיד אני -
ר' לוי ורבי יצחק,
חד אמר:

כך אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע, לא חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות ביום ואני: חצות לילה אקום להודות לך וגו'.
ואידך (אמר) כך אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע, לאו חסיד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבין אגודות אגודות בכבודן לפניהם, ואני ידי מלוכלכות בדם בשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה, ולא עוד, אלא כל מה שאני עושה אני נמלך במפיבשת רבי.
ואומר לו: מפיבשת רבי, יפה דנתי, יפה חייבתי, יפה זכיתי, יפה טמאתי, יפה טהרתי, ולא בושתי.

אמר רבי יהושע בריה דרב אידי:
מאי קראה?
ואדברה בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש וכו' (לעיל ברמז תש"ז):

סימן תתלה
חנני אדני כי אליך אקרא כל היום -
אפשר כל היום?
אלא לעולם הזה שהוא יום לעבודת אלילים ולילה לישראל.

שמח נפש עבדך כי אליך אדני נפשי אשא -
בר קפרא אמר:
אדם שיש לו עבד ואומר לו: אני לוקח לך בגד מן האיטלס, אינו משמחו?!
ומה בשר ודם משמח עבדו, אני שאני עבדך ואתה חי וקיים על אחת כמה וכמה.

כי אתה אדני טוב וסלח -
אמר ר' פנחס הכהן בר חמא:
למה הוא טוב?
שהוא סולח.

למה הוא סולח?
שהוא טוב.

ורב חסד לכל קוראיך -
רבי אלעזר ורבי יוסי בר חנינא,
רבי אלעזר אומר:

כף מעוינת עוונות מכאן וזכויות מכאן.
מה הקב"ה עושה?
חוטף אחת מן החובות ומטה אותו לכף זכות, שנאמר: מי אל כמוך נושא עון:

אין כמוך באלהים אדני ואין כמעשיך -
בנוהג שבעולם מלך בשר ודם צר צורה ביבשה,
אבל הקב"ה צר צורה במים, ואומר: ישרצו המים.

בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין משוה דיורין בעליונים ובתחתונים, שמא בחלל?! אבל הקב"ה אף בחלל: ועוף יעופף.

מלך בשר ודם כשהוא בונה פלטין בונה את התחתונים ואח"כ בונה את העליונים,
אבל הקב"ה אינו כן, אלא ברא את העליונים ואח"כ ברא את התחתונים, שנאמר: בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ.

בשר ודם אין צורתו עושה צורה,
אבל הקב"ה צורתו עושה צורה, שנאמר: ישרצו המים שרץ נפש חיה.
האדם הזה הוא צורתו של הקב"ה והוא עושה צורה.
כל גוים אשר עשית יבאו וישתחוו לפניך אדני, בעיין ולא בעיין תבירי קדל.

ויכבדו לשמך -
למה?
כי גדול אתה ועושה נפלאות אתה.

אמר רבי תנחום בר חייא:
הנאד הזה אם יש בו נקב כחודה של מחט כל רוחו יוצא ממנו, והאדם הזה יש בו נקבים נקבים מחילים מחילים ואין רוחו יוצא ממנו.
מי עשה כן?
אתה אלהים לבדך.

מלך בשר ודם מתקלס במדינה ובני המדינה מתקלסין עמו.
למה?
שנושאין עמו במשאו, אבל הקב"ה אינו כן, אלא הוא לבדו ברא עולמו והוא לבדו מתקלס בעולמו, הוי: כי גדול אתה.
למה?
כי אתה אלהים לבדך.

סימן תתלו
אימתי נבראו המלאכים?
רבי יוחנן אמר:
בשני נבראו, הדא הוא דכתיב: המקרב במים עליותיו.
וכתיב: עושה מלאכיו רוחות.

רבי חנינא אמר:
בחמישי נבראו המלאכים, שנאמר: ועוף יעופף על הארץ.
וכתיב: ובשתים יעופף.

רבי לולייני בר ניברים בשם רבי יצחק:
בין על דעתיה דרבי יוחנן בין על דעתיה דרבי חנינא הכל מודים שלא נברא ביום ראשון כלום, שלא יהיו אומרים: מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע, וגבריאל בצפונו והקב"ה ממדד באמצעיתו, אלא אנכי ה' עושה כל רוקע הארץ מאתי - מי היה אתי שותף בברייתו של עולם.

אמר רבי יודן:
ויהי ערב ויהי בקר יום אחד - יום יחידו של עולם, שלא היה בעולם אלא הוא, הוי: אתה אלהים לבדך:

הורני ה' דרכך -
אמר דוד לפני הקב"ה: רבש"ע, אם ראיתני יוצא מן הדרך השטני בשבילך.

רבי יצחק ואית דאמרי לה בשם רבי חנינא:
אדם יש לו שתי פרות אחת חורשת ואחת אינה חורשת.
מה עשה?
נטל העול (מעת שתיהן) ונתן על שתיהן ועשה לאותה שאינה חורשת שתחרוש, דבר שאינה מקבלת ברצונה, הוא עושה בעל כרחה, ומדריך אותה להיכן שהוא מבקש.
ויצר הרע אין אתה מדריך אותו, שנאמר: הורני ה' דרכך:

אודך אדני אלהי בכל לבבי -
שלא יהא לבי נוקף.

בכל לבבי -
ביצר הטוב וביצר הרע.

אמר רבי אחא:
מהו והצלת נפשי משאול תחתיה?

רבי יודן אמר:
דרכן של מנאפים נתונה בעמקה של שאול.

רבי ברכיה אמר בשם רבי יצחק:
כי חסדך גדול עלי שהצלתני מדרכן של מנאפין.

אלהים זדים קמו עלי וגו' ולא שמוך לנגדם -
זה דואג ואחיתופל, לא שמוך לנגדם, לא נזכרו מה שאמרת לשמואל: קום משחהו כי זה הוא.

ואתה אדני אל רחום -
אמר רבי שמואל בר נחמני:

מאריך רוחיה עד שלא יגבה, בא לגבות מאריך וגובה.

אמר רבי חנינא:
מאן דאמר רחמנא ותרן הוא, יותרו בני מעיו, אלא מאריך רוחיה וגבי דיליה.

אמר רבי לוי:
מהו ארך אפים?
דרחיק רוגזא.

משל למלך שלגיוניו קשים, אמר המלך: אם דרים הם במדינה עמי, עכשו בני המדינה מכעיסין אותי, והם עומדים עליהם ומכלין אותם, אלא הריני משלחם בדרך רחוקה, אם מכעיסין אותי בני המדינה עד שאני משלחם אצלם, הם באים ומפייסין אותי ואני מקבל פיוסם, הדא הוא דכתיב: באים מארץ מרחק מקצה שמים ה' וכלי זעמו.

אמר רבי יצחק:
ולא עוד, אלא שנועל בפניהם, שנאמר: פתח ה' את אוצרו ויוצא כלי זעמו וגו' עד דהוא פתח והוא טריק רחמוי קריבין, (כתוב ברמז תרל"ה ולעיל ברמז תקל"ה ותרל"ה).

עשה עמי אות לטובה -
באחיתופל.

כי אתה ה' עזרתני -
בחושי הארכי.

ונחמתני -
בנתן הנביא, שאמר: גם ה' העביר חטאתך.

דבר אחר:
עשה עמי אות לטובה -
מדבר ביעקב.
אמר יעקב: עשה עמי אות בעשו ואלופיו.

כי אתה ה' עזרתני -
ברחל.
ונחמתני -
ביוסף.

דבר אחר:
עזרתני -
במלחמות,

ונחמתני-
בברכת אבלים, שנאמר: וירא אלהים אל יעקב.

דבר אחר:
מדבר בישראל.

עשה עמי אות לטובה -
בלשון של זהורית שהיה מתלבן,

ויראו שונאי ויבושו -
אלו אומות העולם.

כי אתה ה' עזרתני -
בראש השנה.

ונחמתני -
ביום הכפורים, שנאמר: כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם.הפרק הבא    הפרק הקודם