ילקוט שמעוני, תהלים פרק פח


המשך סימן תתלט
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות -
מהו על מחלת?
אמר רבי ברכיה:
אמר הקב"ה לדוד: קלס אותי איך שאתה מבקש, ואני מוחל לך בקלוסך, שאין אדם יכול למצוא אחד מכמה מיני שבח של הקב"ה.
וכן הוא אומר: היסופר לו כי אדבר אם אמר איש וגו'.

ולמי נתן רשות?
לדוד, שנאמר: למנצח על מחלת שאני מוחל בקלוסך.

דבר אחר:
למנצח על מחלת לענות -
אמר רבי יודן:

מהו על מחלת?
שמחל לו הקב"ה.

לענות -
זכור ה' לדוד את כל ענותו.

ה' אלהי ישועתי -
אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה: אין לי ישועה אלא בך, ואין עיני מיחלות אלא לך.
א"ל הקב"ה: הואיל וכן, אני מושיעך, שנאמר: ישראל נושע בה' תשועת עולמים לא תבושו ולא תכלמו עד עולמי עד.

נחשבתי עם יורדי בור -
כאינש דלית ליה פטרון, שנאמר: במתים חפשי.

כמו חללים שוכבי קבר -
רבי חלבו אמר:
כמו חללים שוכבי קבר, אלו דור המבול.

אמר רבי אחא אמר ר' אבהו:
הם קראו לעבודת אלילים בשמי, אף אני קורא לאוקינוס בשמי והוא פורע להם, שנאמר: הקורא למי הים וישפכם.

במתים חפשי -
אמר רבי יוחנן:
כיון שמת אדם נעשה חפשי מן המצות.
והיינו דקאמר דוד: לא המתים יהללו, יה.
לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות קודם שימות, שכיון שמת בטל מן המצות ומן התורה, ואין לו להקב"ה שבח בו (כתוב בפסוק ושבח אני את המתים):

סימן תתמ
כמו חללים שוכבי קבר -
שוכבים שלהם חללים היו, הדא הוא דכתיב: הקורא למי הים וישפכם, שני פעמים, עד שלא עמד נח היו המים מציפין אותם בתוך קבריהם שני פעמים, אחד בשחרית ואחד בערבית, כיון שעמד נח נינוחו.
נאמר כאן נייחא ונאמר להלן: יבא שלום ינוחו על משכבותם.
מה להלן נייחא בקבר, אף כאן נייחא בקבר.

עני אני וגוע מנער -
קטן מאימתי בא לעוה"ב?
אמר רב נחמן בר יצחק:
משעה שגמול, שנאמר: עני אני וגוע מנער נשאתי אמיך אפונה.

ואני אליך ה' שועתי וגו'
אמר רבי שמואל בר נחמני:
המלאך שהוא ממונה על התפלה ממתין עד שתתפלל כנסת אחרונה של ישראל, ונוטל כל התפלות ועושה אותן עטרה ונותנה בראשו של הקב"ה, שנאמר: וברכות לראש צדיק חי העולם הוי: ובבקר תפלתי תקדמך:


הפרק הבא    הפרק הקודם