ראב"ע תהלים פרק צא

[צא, א]
יושב בסתר עליון -
יתכן שגם זה המזמור למשה, או לאחד מהמשוררים והוא אומר לעבד השם: שמעני אתה יושב בסתר עליון, שהוא השם.

ומלת בסתר –
סמוכה, כמו: בצל שדי יתלונן, כי הטעם כפול כמשפט.

[צא, ב]
אומר לה' -
בעבור , כמו: ואמר פרעה לבני ישראל וזה פירושו אומר לך בעבור ה' שהוא מחסי ומצודתי והוא אלהי שאבטח בו והטעם דבק, כי הוא כאומר: אני נסיתי זה ואני אהיה לך ערב.

[צא, ג]
יקוש -
פעול יקושתי לך, או תאר כמו עצום, וסמך דבר אל הוות, שהוא הוה פתאום.

[צא, ד]
באברתו -
והטעם כנשר יעיר קינו והטעם שימלט מהפח ומהדבר.
ויתכן היות הפח החרב, על כן מלת סוחרה וצנה, כמו: סחרו אל ארץ תרגום סביב.
והנה הטעם: כי אמונת השם תסובבהו ותצרהו.

[צא, ה]
לא, מפחד לילה -
מקורות לילה ולא מקורות היום שיעופו כחצים, כאשר יפרש.

[צא, ו]
מדבר -
כי רוב הדבר בלילה הוא, אם היתה הסבה קור ואם מחום יהיה ביום צהרים.

וקטב -
כמו דבר.
והטעם כריתה, אהי קטבך שאול.

וטעם ישוד –
שישוד הרוחות ובא בשורק, כמו ירון ושמח.

ויש אומרים:
כי ישוד, מגזרת שדים.

[צא, ז]
יפול -
הזכיר כי צל השם יסתירהו והוא יראה שיפלו לימינו ושמאלו רבים בבא הדבר, וזה טעם אליך לא יגש.

[צא, ח]
רק -
טעם שלומת רשעים –
כי השם הביא עליהם דבר לשלם להם כפעלם.

[צא, ט]
כי -
דברי המשורר לעבד ה', כי אתה העבד ה' שהוא מחסי עליון שמת מעונך והוא לעולם למעלה, על כן -

[צא, י]
לא תאונה -
סבוב, כדרך: אנה לידו.

רעה -
הם התחלואים.

באהלך -
דרך משל, כמו: ופסח ה' על הפתח.

[צא, יא]
כי, לך -
בעבורך, כמו: אמרי לי אחי הוא.

[צא, יב]
על -
כאילו ישאונך על כפים.

וי"ו תגוף –
בעבור הרגל, על דרך: כי עם אבני השדה בריתך.

[צא, יג]
על -
כדרך: וחית השדה השלמה לך אפילו תדרוך עליהם ותרמסם לא ירעו לך.

[צא, יד]
כי -
אלה דברי השם למלאכים וזאת היא המצוה שצום בעבורך, שאמר להם כי זה עבדי.

בי חשק ואפלטהו אשגבהו -
שלא יוכל האויב להרע לו, בעבור שהוא יודע סוד שמי.

[צא, טו]
יקראני -
ובעת שיקראני בשמי ובבא הצרה על אנשי דורו כפי גזירותי, אני אהיה עם עבדי.

ואחלצהו ואכבדהו -
שלא יצטרך לזולתי.

[צא, טז]
ארך -
מספר ימיו אמלא והפרד כבודו מעל גופו.

אראהו בישועתי -
הטעם שיהנה מזיו שכינה וזאת היא ישועת השם באמת, או רמז לימות המשיח.


הפרק הבא    הפרק הקודם