רשי, תהלים פרק צגפרק צג, א

ה' מלך.
יאמרו לעתיד. אף תכון תבל. במלכו תשמח הארץ.

פרק צג, ג

נשאו נהרות ה'.
לשון צעקה וקובלן הוא זה אהה ה' הנה אויביך השוטפים כנהרות נשאו קולם יהמיון ואת דוך עמקי נבכיהם ישאו ויגביהו תמיד להתגאות נגדך, כל לשון דכא לשון עומק ושפלות.

פרק צג, ד

מקלות מים רבים וגו'.
ידעתי אני כי יותר מקולות המים הרבים אשר יהמיון עלינו ומאדירות משברי הים הזה, אתה אדיר במרום ה' וידך תקיפה עליהם.

פרק צג, ה

עדתיך.
שהעידו והבטיחו נביאך לביתך שהוא נאוה קודש. נאמנו מאד לביתך. ולאורך ימים הוא מצפה להם ואע"פ שארכו הימים נאמנים הם לה' מאד. נאוה. כמו (לעיל טו) נאות אלהים לשון נאוה ותדע שכל נוה שבמקרא אינו מפיק אל"ף לפי שהם לשון נוי וזה מפיק אל"ף.

הפרק הבא    הפרק הקודם