רשי, תהלים פרק צדפרק צד, א

הופיע.
הראה וגלה לנו את נקמתך.

פרק צד, ד

יתאמרו.
ישתבחו כמו (דברים כו) האמרת והאמירך.

פרק צד, ח

בינו בוערים בעם.
קצת האומות שוטים שבעולם.

פרק צד, ט

הנוטע אזן.
שמא הקב"ה שנטע אוזן לא ישמע צעקת עמו ועניו.

פרק צד, י

הלא יוכיח.
ייסר אתכם על כך.

פרק צד, יא

ה' יודע.
מחשבותיכם שאתם סבורין להתגאות בנזר המלוכה ותדעו כי הבל הם.

פרק צד, יב

אשרי הגבר.
אשריהם הצדיקים המעונים תחת ידיכם ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות.

פרק צד, יג

להשקיט לו מימי רע.
כי היסורין גורמין לו להשקיט להם מימי דין גיהנם עד שיראה שיכרה לרשע שחת.

פרק צד, טו

כי עד צדק ישוב משפט.
היסורין שלהם עד שיצדקו בשבילם ואחר המשפט כל ישרי לב יתקבצו כי יטלו שכרם.

פרק צד, טז

מי יקום לי.
זכות מי יעמד לנו בין המריעים הללו.

פרק צד, יז

דומה.
דומיה.

פרק צד, כ

היחברך כסא הוות.
היוכל להדמות לך האומות היוצרים צלמים ומסכות של עמל. עלי חק. בשביל חק להיותו חק להם עבודתם.

פרק צד, כא

יגודו.
יאספו גדודים על נפש צדיק להרוג. ירשיעו. יחייבו בדין להורגו.

פרק צד, כג

אונם.
אונסם כמו (איוב כא) יצפון לבניו אונו.

הפרק הבא    הפרק הקודם