רשי, תהלים פרק צהפרק צה, ד

ותועפות.
לשון גובה כעוף המעופף.

פרק צה, ו

נברכה.
לשון ויברך את הגמלים (בראשית כד).

פרק צה, ז

היום.
בעולם הזה אם בקולו תשמעו.

פרק צה, ט

בחנוני.
חנם. גם ראו פעלי. במצרים.

פרק צה, י

ארבעים שנה.
קטתי בהם, רבתי עמהם לשון נקטה נפשי בחיי (איוב י), נלחמתי בם ארבעים שנה להמיתם במדבר כי אמרתי תועי לבב הם.

פרק צה, יא

אל מנוחתי.
לארץ ישראל ולירושלים אשר קראתים מנוחה שנאמר: (לקמן קלב) זאת מנוחתי עדי עד.

הפרק הבא    הפרק הקודם