ילקוט שמעוני, תהלים פרק צה


סימן תתנב
לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו -
זה שאמר הכתוב: רני בת ציון הריעי ירושלים.
על איזה דבר?
הסיר ה' משפטיך פנה אויבך, הכל שמחין במפלתן של רשעים.
וכן הוא אומר: שבר ה' מטה רשעים שבט מושלים.
מה כתיב בתריה?
נחה שקטה כל הארץ פצחו רנה.
ואומר: כשמוח כל הארץ שממה אעשה לך,
אימתי הארץ שמחה?
כשאעשה אותך שממה.

וכן הוא אומר: וישב עליהם את אונם מיד: לכו נרננה לה',
וכן הוא אומר: ובאבוד רשעים רנה.

נקדמה פניו בתודה -
גדול כח התודה.
וכן יונה אומר: ואני בקול תודה אזבחה לך.

כי אל גדול ה' ומלך גדול על כל אלהים -
וכי יש אלהים אחרים, והלא כבר נאמר: ראו עתה כי אני הוא ואין אלהים עמדי.
והוא אומר: על כל אלהים?!
אלא אוי להם לרשעים, שיורדים הם ואלהיהם לגיהינום, שנאמר: כי כל אלהי העמים אלילים:

אשר בידו מחקרי ארץ -
מלך בשר ודם, אם יאמרו לו הארץ שלך, יכול הוא לומר כמה ארכה ורחבה?!
אבל הקב"ה אינו כן, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו אשר לו הים והוא עשהו.

בשר ודם, אם יאמרו הים שלך הוא יודע כמה מדות יש בו?!
אבל הקב"ה נאה לו לומר, למה?
שהוא עשהו והוא יודע מה שיש בו.

וכן הוא אומר: מי מדד בשעלו מים.
ואומר: ומים תכן במדה.
ומה הקב"ה מבקש מכם?
השתחויה, שנאמר: בואו נשתחוה ונכרעה נברכה, כנגד שלש תפלות שאדם מתפלל בכל יום (ביהושע ברמז כ"ב).

היום אם בקולו תשמעו -
אמר רבי לוי:
אם משמרין ישראל אפילו שבת אחת כתקנה, מיד בן דוד בא והן נגאלין.
כתיב הכא: יום.
וכתיב התם: שמור את יום השבת.

רבי אומר:
אם עושין ישראל תשובה לפני הקב"ה אפילו יום אחד, מיד בן דוד בא, שנאמר: היום אם בקולו תשמעו.

ר' יהושע בן לוי אשכחיה לאליהו דהוה יתיב אפתחא דמערתא דר' שמעון בן יוחאי:
אמר ליה: לאימת בא משיחא?
אמר ליה: זיל שי ליה לדידיה.
אמר ליה: והיכא יתיב.
א"ל: אפיתחא דרומי.
אמר ליה: ומאי סימניה?
אמר ליה: יתיב בין עניים סובלי חליים, וכלהו שרו ואסרו בחר זמנא ואיהו שרי חד ואסר חד. אמר: דילמא איתבעינא ולא איעכב.
אזל לגביה, אמר ליה: שלם עלך רבי ומרי!
אמר ליה: שלם עלך בר ליואי.
אמר ליה: לאימת אתי מר?
אמר ליה: היום.
למחר אשכיחה לאליהו אתא גביה.
אמר ליה: חזיתיה?
אמר ליה: אין.
אמר ליה: אמרתי לו שלם עלך רבי ומרי, ואמר לי: שלם עלך בר ליואי.
אמר ליה חזי דאבטחך לך ולאבוך דאתון מבני העולם הבא.
ועוד, אמרי ליה: לאימת אתי מר?
ואמר לי: היום.
אמר ליה: היום אם בקולו תשמעו.

ארבעים שנה אקוט בדור -
רבי אליעזר אומר:?
ימות המשיח לישראל ששים שנה וכו' (כדכתוב ברמז תת"ג).

אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר -
אתה מוצא עשרה נסיונות נסו ישראל להקב"ה, שנאמר: וינוסו אותי זה עשר פעמים.
שנים בים, שנאמר: וימרו על ים בים סוף.
על ים, הרי על הים,
בים סוף, הרי בתוך הים,
ושנים בשליו,
ואחד במן,
ואחד בעגל,
ואחד בפארן,
ואחד במרגלים,
והיא הקשה שבהן.

עשרה נסיונות נתנסה אברהם ועשרה נסיונות נסו להקב"ה במדבר, שנאמר: במדבר בערבה והם אינם אלא שבעה.
והיכן השלשה?
בתבערה ובמסה ובקברות התאוה.

ולמה לא סמך אלו לאלו?
שאלו קשים משבעה הראשונים.

אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי -
שנו רבותינו:
דור המדבר אין להם חלק לעוה"ב, שנאמר: במדבר הזה יתמו בעולם הזה, ושם ימותו, לעולם הבא.
ואומר: אשר נשבעתי באפי (כדכתוב לעיל במזמור נ'):

הפרק הבא    הפרק הקודם